Arkiv klimatidsskriftet Cicerone

Cicerone inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året. Cicerone har fra nummer 3-2007 byttet navn til Klima


Artikler i Cicerone 2-2007:

Synspunkt: Biffen og klimaendringene

Det personlige ansvaret må først og fremst komme til uttrykk gjennom å bidra til å skape et politisk handlingsrom for bruk av virkemidler som vi vet vil monne.
Les mer >>

Vil gi bort klimakvotar

Regjeringa la i mars fram eit forslag til nytt kvotesystem. Forslaget er eit forsøk på å balansere kostnadseffektivitet med konkurranseevne, og det er komplisert, meiner CICERO-forskar Asbjørn Torvanger.
Les mer >>

Energi- og miljøspørsmål lite viktig for EU-borgerne

Nye tall fra EU viser at energi- og miljøspørsmål fremdeles står langt nede på listen over saker innbyggerne i EUs medlemsland betrakter som viktige. Men tallene viser også at de har stor aksept for fornybar energi.
Les mer >>

Norges isbreer minket kraftig i 2006

NVEs massebalansedata viser rekordstor minking av norske breer i 2006. En kombinasjon av lite snø om vinteren og en varm sommer og høst førte til store underskudd på alle breene. Mange av breene fikk det største underskuddet som er målt noensinne.
Les mer >>
Engelsk oversettelse

Grønn strøm til landsbygda i India

Langt inne i hjertet av Karnataka i India, i det såkalte Indian Silicon Valley, ligger et gnistrende eksempel på at ingeniørene i denne delstaten kan mer enn softwareutvikling.
Les mer >>

Bioenergi i Kina: Kina må tenke stort og handle smått

Den kinesiske regjeringen har gitt utvikling av bioenergi topprioritet. Men regjeringen må ikke bare bygge kraftverk. Moderne ovner i husholdningene kan gi store gevinster.
Les mer >>

Inneluften i Kina dreper

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at om lag 420 000 kinesere årlig mister livet som følge av bruk av kull og ved i hjemmene. Disse tallene er trolig for lave. Ny forskning fra CICERO anslår at mellom 800 000 og 3,5 millioner kinesere dør for tidlig hvert år som følge av husholdningenes energibruk.
Les mer >>

Politikerne avgjør utviklingen av bioenergi i Norge

Økt energiforbruk og stor variasjon i innenlands kraftproduksjon skaper behov for økt kraftproduksjon i Norge. Samtidig vil klimaeffekter og Kyoto-forpliktelser gi behov for en økt satsing på fornybar energi. Bioenergi kan bli en viktig energikilde i Norge.
Les mer >>

Hvor ble det av orkanene?

Les mer >>

Debatt: Gi lokalbefolkningen plass i arktisk forskning

Forskning er et nyttig verktøy når man ønsker å forstå hvordan klimaendringer påvirker Arktis. Men det er viktig at lokalbefolkningen inkluderes i forskningen.
Les mer >>

Kronikk: Myndighetene må på banen

De forventede gevinstene for private investorer ved utvikling av klimavennlig teknologi er ikke overbevisende. For å sikre forskning og utvikling må myndighetene derfor betale, mener Knut H. Alfsen, som i denne artikkelen også foreslår en internasjonal teknologiavtale.
Les mer >>

Lærer energi av hverandre

RENERGI: Sverige, Danmark, Finland og Norge har i dag svært ulik energipolitikk. Et nordisk energiprosjekt skal gjøre det lettere for landene å lære av hverandre.
Les mer >>

Mindre usikkerhet - også om naturlige pådriv

NORKLIMA: Første delrapport i FNs klimapanels fjerde hovedrapport er klar. Konklusjonene er preget av mindre usikkerhet og bedre observasjoner, metoder, modeller og forståelse. Og naturens eget bidrag til den globale oppvarmingen er mindre enn menneskets.
Les mer (pdf) >>

Nye modeller med mulighet for detaljer

NORKLIMA: NORKLIMA-forskere etterlyser klimadata og klimamodeller med bedre oppløsning i tid og rom for å ha et forbedret utgangspunkt for å forutsi effekter av klimaendringer i Norge.
Les mer (pdf) >>

Har studert fortidens klima i Norge

NORKLIMA: Prosjektet NORPAST-2 er ett av fire store NORKLIMA-prosjekter som nå avsluttes. NORPAST-2 har hatt som mål å få bedre kunnskap om mønster, variabilitet og påvirkningsfaktorer ved tidligere klimaendringer i Norge og i norske kyst-områder.
Les mer (pdf) >>

Partikler gir mindre avkjøling enn tidligere antatt

NORKLIMA: Menneskeskapte utslipp av partikler (aerosoler) innvirker på klimaet blant annet gjennom deres påvirkning på skyer. Dette har til nå vært en av de største kildene til usikkerhet i beregninger av framtidens klima.
Les mer (pdf) >>

Opptil én meter havstigning langs Norskekysten innen år 2100

NORKLIMA: Havet stiger. Grunnen er økende havtemperatur og smelting av is på land. Dette fører til at havet kan stå opptil én meter høyere langs hele norskekysten mot slutten av dette hundreåret.
Les mer (pdf) >>

MariClim: Klimaendringer påvirker maritime økosystemer

NORKLIMA: Klimaendringer forventes å føre til endringer i vannmassene vest for Svalbard, og dermed å påvirke fordelingen av plankton i sjøen. Hvilke konsekvenser har dette for sjøfugl som beiter i disse områdene? Forskere fra 6 fagdisipliner i 7 land samarbeider for å finne sammenhengene.
Les mer (pdf) >>

Hvor gode er framskrivningene av klimaet?

NORKLIMA: I et kort innlegg i tidsskriftet Science nylig sammenlikner Stefan Rahmstorf og medarbeidere observerte endringer av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, global middeltemperatur og havnivåstigning siden 1990 med tidligere framskrivninger av de samme størrelsene (Rahmstorf et al, 2007). Framskrivningene har tildels undervurdert faktiske endringer fram til i dag.
Les mer (pdf) >>

 

Cicerone 2-2007

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 2-2007 i PDF-format

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 2-2007 (PDF)

Andre nummer

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no