Arkiv klimatidsskriftet Cicerone

Cicerone inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året. Cicerone har fra nummer 3-2007 byttet navn til Klima


Artikler i Cicerone 2-2004:

Synspunkt: Science eller fiction fra Pentagon

Les mer >>

Klimatilpasning: Lærdom fra tidligere flommer

Storflommen på Østlandet i 1995 viste at norske lokalsamfunn er sårbare overfor klimahendelser. Erfaringer med hvordan flommen ble taklet kan gi nyttig lærdom for tilpasning til mulige klimaendringer i framtiden.
Les mer >>

Solsystem i endring

Over milliarder av år har vårt solsystem endret seg ganske dramatisk. Planeter som en gang var fulle av vann er i dag enten iskalde ørkener eller drepende hete bakerovner.
Les mer >>
Engelsk oversettelse

Solens betydning for globale temperaturendringer

Vi hører stadig at det siste tiåret har vært det varmeste på 1000 år. Dette bygger i stor grad på en temperaturkurve rekonstruert av Mann og medarbeidere. Arbeidet har vært kritisert særlig av enkelte som er skeptiske til betydningen av drivhuseffekten. Nå bruker imidlertid noen av disse skeptikerne denne kurven som argument for at det er solen, ikke menneskene, som står for den senere tids oppvarming.
Les mer >>

Menneskeskapte klimaendringer gammelt nytt?

Ifølge en ny hypotese har menneskene påvirket klimaet i mange tusen år.
Les mer >>

Bokanmeldelse: Nyttig klimaleksikon

World Meteorological Organization (WMO) har gitt ut et flott oppslagsverk om klima, som passer for både skoleelever, politikere, forskere og andre som er interessert i klima.
Les mer >>

Langsiktige klimamål

Formålet med FNs klimakonvensjon er å "stabilisere konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet". Spørsmålet er hvordan denne målsettingen kan omsettes til et langsiktig mål for framtidige klimagassutslipp.
Les mer >>
Engelsk oversettelse

Kronikk: Ny istid under global oppvarming?

Fra tid til annen dukker påstanden opp om at innstrømningen av varmt vann til Norskehavet vil kunne stoppe opp med tilhørende dramatisk forverring av klimaet i Norge og Norden. Senest i mars sendte Schrødingers katt et BBC-program som konkluderte med at en ny istid her i nord under global oppvarming er sannsynlig innen de nærmeste 50 år. Spekulasjonene som ble fremsatt i programmet er begrunnet ut fra ufullstendige og feilaktige forutsetninger.
Les mer >>
Engelsk oversettelse

Dyre kvoter for å nå EUs Kyotomål

SAMSTEMT: - Kvoteprisen i EUs nye kvotemarked må være rundt 100 dollar per tonn CO2 hvis unionens nåværende medlemsland skal redusere sine egne utslipp ned til Kyotomålet uten andre virkemidler, sier samfunnsøkonom Rolf Golombek ved Frischsenteret.
Les mer >>

Ingen ny istid i Noreg

RegClim: Modellsimuleringar med Bergen klimamodell tyder på at Golfstraumsystemet er meir robust for endringar i tilførsel av ferskvatn enn tidlegare trudd.
Les mer (pdf) >>

NORKLIMA - klimaforskning med norsk fortegn

- Når vi skal finne ut hva som vil skje med klimaet i Norge fremover, er det ikke nok å støtte seg til globale klimamodeller og internasjonal forskning, sier direktør Karin Refsnes i Norges forskningsråd. Hun er sjef for divisjon for store satsninger, som nylig har lansert NORKLIMA - et tiårig forskningsprogram med bred, tverrfaglig profil. - Min visjon er at jeg om ti år kan se at jeg har vært med å bidra til å utvikle nyttig kunnskap for Norge på klimaområdet, sier forskningsdirektøren. Foto:
Les mer (pdf) >>

Vil forhindre klimaoverraskelser

Selv om rike Norge ikke er ventet å bli spesielt hardt rammet av klimaendringer, kan vi likevel få oss noen ubehagelige overraskelser. Det ønsker det nye forskningsprogrammet NORKLIMA å legge grunnlaget for å forhindre.
Les mer (pdf) >>

Varmeste tiår i Europa på 500 år

RegClim: Målinger og indirekte observasjoner er brukt til å rekonstruere måneds-temperatur for Europa fra år 1500 og fram til nå. Oppvarmingen de siste tiårene, og spesielt de varme somrene siste tiår, representerer langt større variasjoner enn funnet tidligere.
Les mer (pdf) >>

Flomvarsel fra fortiden

NORPAST: I det siste tiåret har Europa blitt rammet av en rekke storflommer. Ved å studere flommer fra langt tilbake i tid, kan man få mer kunnskap om hyppigheten og årsaken til slike flommer.
Les mer (pdf) >>

Ferskvannsbalansen i Atlanterhavet i endring

NOClim: Atlanterhavet har endret seg de siste førti årene. Ferskvann fordamper i tropene og kommer ned igjen som nedbør i nord i et større tempo enn havets sirkulasjon kan kompensere.
Les mer (pdf) >>

 

Cicerone 2-2004

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 2-2004 i PDF-format

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 2-2004 (PDF)

Andre nummer

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no