Arkiv klimatidsskriftet Cicerone

Cicerone inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året. Cicerone har fra nummer 3-2007 byttet navn til Klima


Artikler i Cicerone 6-2003:

Synspunkt: Karbonfri kraft?

Teknologi er både opphav til klimaproblemet og kilde til løsninger, påpeker energiøkonomen Nebojsa Nakicenovic i dette nummeret av Cicerone.
Les mer >>

Utfordringen: En karbonfattig energiforsyning

Fram til 2030 trengs det investeringer i kraftverk på svimlende 60 000 milliarder kroner for å dekke stigende etterspørsel etter energi, anslår det Internasjonale energibyrået IEA. Uten politiske inngrep vil det meste gå til kull- olje- og gassfyrte anlegg som øker utslippene av CO2.
Les mer >>

Hydrogenlandet Island

Island ønsker å utnytte sin stilling som et lite, isolert og moderne samfunn. Regjeringen ønsker at alle biler, busser og båter i landet drives med hydrogen innen 2050.
Les mer >>

Hydrogen på tanken

Innen 2008 skal du kunne kjøre en hydrogenbil fra Oslo til Stavanger og tanke hydrogen underveis.
Les mer >>

Sol og vind er kommet for å bli

Solceller og vindmøller leverer bare en ørliten del av verdens forbruk av elektrisk kraft - men det blir flere og flere av dem.
Les mer >>

Mer grønn elektrisitet

Regjeringen vil øke produksjonen av ny miljøvennlig elektrisitet ved å starte et marked for grønne sertifikater i 2006. Markedet skal være et samarbeid med Sverige som startet ordningen i mai i år.
Les mer >>

Brenner for flis

- Bioenergi er den miljøvennlige energikilden med størst potensial i Norge, sier Eirin Hongslo i Norsk Bioenergiforening (NoBio).
Les mer >>

Utslippsfri men omstridt

Kjernekraftverk slipper ikke ut klimagasser, men teknologien er kontroversiell av andre grunner.
Les mer >>

Vannkraft vil ikke dominere

Æraen for utbygging av vannkraft er over i mange industriland, og det store markedet for nye utbygginger er i utviklingsland. Men i Kina vil vannkraft sannsynligvis ikke bli en dominerende energikilde i nær fremtid.
Les mer >>

Teknologisk alternativ til Kyoto

Kan internasjonale avtaler om for eksempel mer miljøvennlige biler og økte bevilgninger til forskning erstatte Kyotoprotokollens utslippsmål?
Les mer >>

Et av de billigste klimatiltakene

KLIMATEK: Å bruke CO2 som trykkstøtte for å øke oljeutvinningen i Nordsjøen kan vise seg å være det billigste innenlandske klimatiltaket vi har til rådighet.
Les mer >>

Kommentar: Kan lagring av CO2 løse klimaproblemet?

KLIMATEK: Potensialet for lagring av CO2 på norsk sokkel er svært høyt. Norge kan potensielt lagre en stor andel av europeiske utslipp i mange år framover. I tillegg til en rekke tekniske problemer og høye investeringskostnader er det imidlertid også flere politiske problemer som må løses for at dette skal kunne bli et realistisk klimatiltak.
Les mer >>

Teknologi er både årsak og løsning

SAMSTEMT: - Teknologi er både årsaken til og løsningen på klimaproblemet, sier energiøkonomen Nebojsa Nakicenovic.
Les mer >>

Ozon og partikler er viktige for klimaet

AerOzClim: Det norske forskningsprosjektet AerOzClim skal øke forståelsen av ozon og partiklers klimaeffekt for å lage bedre klimamodeller.
Les mer (pdf) >>

Historiske flaumar i Vossavassdraget

NORPAST: Vossavassdraget er det største vassdraget i Hordaland og eit av dei største på Vestlandet. Gjennom historia har vassdraget blitt råka av mange flaumar. Mange av desse har gjort stor skade i Vossabygda. Når forskarar no spår meir regn, spesielt på Vestlandet, vil flaumfaren verte større.
Les mer (pdf) >>

Viktige klimaprosesser i De nordiske hav

NOClim: Prosesser i Norges nære havområder er viktige både for det regionale og det globale klimasystemet. Selv om dagens kunnskap er betydelig, gjenstår mange faglige utfordringer.
Les mer (pdf) >>

 

Cicerone 6-2003

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 6-2003 i PDF-format

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 6-2003 (PDF)

Andre nummer

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no