Arkiv klimatidsskriftet Cicerone

Cicerone inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året. Cicerone har fra nummer 3-2007 byttet navn til Klima


Artikler i Cicerone 2-2006:

Synspunkt: Dommedag og andre dager

Les mer >>

Karbonmarkedet handler for milliarder

Det internasjonale markedet for klimakvoter omsatte for over 75 millarder kroner i fjor. Totalt ble det kjøpt og solgt kvoter tilsvarende 800 millioner tonn CO2, tilsvarende omtrent 15 ganger årlige norske klimagassutslipp. I hvilken grad klarer markedet å levere utslippsreduksjonene vi trenger for å nå Kyoto-forpliktelsene?
Les mer >>

IPCC-leder Pachauri i Norge: Spår store problemer også med små temperaturøkninger

FNs klimapanels fjerde hovedrapport er ventet neste år. Panelet er ikke kjent for dramatiske spådommer. Nå blir det imidlertid antydet at Klimapanelet kommer til å konkludere med at det er umulig å fastsette en pålitelig øvre grense for hvor raskt atmosfæren vil varmes opp etter hvert som CO2-nivåene øker. Dette er en lang og streng prosess, understreker Klimapanelets leder Dr Rajendra K Pachauri – som ikke vil forskuttere neste hovedrapport.
Les mer >>

Uvær og forsikringer

I 2005 sendte Meteorologisk institutt ut uvanlig mange varsler om ekstremt vær. Seks uvær – mot normalt ett til to – ble navngitt fordi prognosene tilsa ekstrem nedbør og/eller ekstrem vind. Jordras og flommer rammet flere områder med tap av liv og materielle skader.
Les mer >>

Folket har talt til Lavutslippsutvalget

Vil det regjeringsoppnevnte utvalget som skal foreslå tiltak for å kutte Norges utslipp av klimagasser med to tredeler innen 2050, lytte til folket?
Les mer >>

Her er forslagene til Lavutslippsutvalget

Cicerone har sammenfattet folkets forslag til Lavutslippsutvalget. Dette er beskjedene fra fire åpne høringer i Stavanger, Tromsø, Trondheim og Oslo.
Les mer >>

Debatt: Grønlandsisen smelter ikke

Les mer >>

Debatt: Kritikk av Bellona-kritikk

Les mer >>

Hvem har skylden for global oppvarming?

Hvis vi tar med CO2-utslipp fra avskoging og metanutslipp fra rismarker når vi beregner landenes bidrag til global oppvarming, vil utviklingslandenes rolle øke betydelig.
Les mer >>
Engelsk oversettelse

Hvor ille kan det bli?

Biogeokjemiske og fysiske selvforsterkende mekanismer kan komme til å overstyre den menneskeskapte klimautvikling og gi en akselererende oppvarming til et nivå kloden ikke har opplevd de siste 55 millioner år, hevder James Lovelock, Gaia-teoriens far.
Les mer >>

Norge inn i biovarmen

Sverige slår Norge ned i støvlene på biobrensel, men Norge begynner å reise seg. – Forholdene ligger mye bedre til rette for bruk av biobrensel i Norge nå, selv om rammebetingelsene fortsatt ikke er de samme som i Sverige, sier Arnold Martinsen i Norsk Bioenergiforening (NoBio).
Les mer >>

U-landenes dilemma: Klimafokus eller økonomisk vekst

Utviklingslandene er en sammensatt gruppe med ulike interesser. For lavereliggende øystater i Stillehavet har klimaproblemet førsteprioritet. Men for mange av de minst utviklede landene i Afrika sør for Sahara står økonomisk vekst og utvikling høyere på dagsorden.
Les mer >>
Engelsk oversettelse

EUs klimakampanje: – Skru ned,slå av, gjenvinn, gå!

Les mer >>

Nytt hydrogensenter i Trondheim

RENERGI: I mai neste år vil hydrogensenteret Hytrec åpne på Tyholt i Trondheim. – På senteret skal vi teste ut løsninger for produksjon og bruk av hydrogen. I tillegg skal publikum få se og lære mer om hydrogen som energibærer, sier prosjektleder for Statkrafts hydrogensatsning, Ragne Hildrum.
Les mer >>

Sørger ikke over grønne sertifikater

RENERGI: Nylig opplyste regjeringen at de har stoppet den planlagte innføringen av et felles norsk-svensk sertifikatmarked for elektrisitet. Forskere som har studert virkninger av et slikt marked sørger ikke over dets død.
Les mer >>

Partikkelforurensninger maskerer den globale oppvarmingen

NORKLIMA: Menneskeskapte partikler i lufta har til nå dempet temperatur-stigningen fra økt drivhuseffekt. De neste 100 år vil signalet fra økt drivhuseffekt bli tydeligere på grunn av tiltak for å redusere forurensningsproblemer i enkelte regioner. Scenariene for utslipp av partikler tilsier en overgang fra å dempe global oppvarming til å forsterke den.
Les mer (pdf) >>

Vind påvirker havklimaet i Norskehavet

NORKLIMA: Vindfeltet styrer fordelingen av varmt, salt atlanterhavsvann i Norskehavet. I Lofoten-bassenget kan derimot ikke temperatur og vind knyttes direkte til hverandre.
Les mer (pdf) >>

Drivhusgasser – observerte trender mot scenarier

NORKLIMA: Økningen i verdens utslipp av CO2 er nå cirka to prosent per år. Dette gir en økning av blandingsforholdet for CO2 i atmosfæren på nesten 2 parter per million (ppm) per år. Vurderinger fra klimasenteret GISS i USA bekrefter at utslippene må reduseres radikalt innen et tiår eller to for å unngå hva de definerer som farlige klimaendringer.
Les mer (pdf) >>

Vil klimaendringer forandre reisevanene?

NORKLIMA: Vil klimaendringer føre til tydelige endringer i transportmønsteret? Flere velger buss og bil og færre går eller sykler når det regner, mens det er omvendt når temperaturen stiger. Det ventes at klimaendringer vil gi mer nedbør og høyere temperatur i Norge, og de samlede virkningene for transportmønsteret vil derfor bli små, selv om endringene kan bli merkbare i noen byer.
Les mer (pdf) >>

 

Cicerone 2-2006

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 2-2006 i PDF-format

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 2-2006 (PDF)

Andre nummer

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no