Arkiv klimatidsskriftet Cicerone

Cicerone inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året. Cicerone har fra nummer 3-2007 byttet navn til Klima


Artikler i Cicerone 5-2006:

Synspunkt: Om skippertak og tak som virker

Les mer >>

Klimasamtaler i flere spor

Det 12. partsmøtet i FNs klimakonvensjon (COP 12) og det andre partsmøtet under Kyoto-protokollen (COP/MOP 2) arrangeres i Nairobi i Kenya i november. Samtalene om videre forpliktelser om utslippskutt fortsetter – selv om ingen forventer noe gjennombrudd.
Les mer >>

Får Norge et lavutslipps-budsjett i 2007?

Lavutslippsutvalget la fram sin rapport ”Et klimavennlig Norge” 4. oktober. Utvalget presenterte en liste på 11 tiltak som må igangsettes i inneværende stortingsperiode hvis Norge skal redusere klimagassutslippene med to tredjedeler innen 2050. To dager senere forelå regjeringens svar i statsbudsjettet for 2007.
Les mer >>

Lavutslippsutvalget får bred tilslutning

Lavutslippsutvalgets rapport ”Et klimavennlig Norge” fikk bred tilslutning fra både miljøvernere og industri på en konferanse arrangert av miljøorganisasjonen Zero.
Les mer >>

Lavutslippsliv og lære

I 18 måneder har Lavutslippsutvalgets sju medlemmer arbeidet med å samle kunnskap og forslag til hvordan vi skal gjennomføre et norsk lavutslippssamfunn. Har arbeidet i utvalget påvirket atferden deres?
Les mer >>

Nordmenn klare for å senke innetemperaturen

I 18 måneder har Lavutslippsutvalgets sju medlemmer arbeidet med å samle kunnskap og forslag til hvordan vi skal gjennomføre et norsk lavutslippssamfunn. Har arbeidet i utvalget påvirket atferden deres?
Les mer >>

Gassrørenes politikk

Gassvirksomheten på norsk sokkel har ført til mange og sterke regionale initiativ for industriell utnyttelse av gassen. Et særlig fokus for disse initiativene har vært å få til offentlig delfinansiering til utbygging av rørledninger for frakt av gass til bestemte regioner.
Les mer >>

Globale energimarkeder fram til 2050 - En bærekraftig energiframtid er mulig

Den kraftige veksten i verdens CO2-utslipp kan snus. Ved å ta i bruk renere og mer effektiv energiteknologi, kan de globale utslippene returneres tilbake til dagens nivå innen 2050. Økt energieffektivitet kan halvere den forventede veksten i verdens olje- og elektrisitetsforbruk – og mengden fornybar energi kan firedobles.
Les mer >>

Metanoverraskelse

Les mer >>

Lønsomme utslippskutt i California

Nylig underskrev Californias guvernør Arnold Schwarzenegger en lov som forplikter delstaten til å kutte utslippene av klimagasser ned til 1990-nivå innen 2020 og ytterligere 80 prosent innen 2050. En tidligere studie tyder på dette er mulig å få til med økonomisk gevinst for delstaten.
Les mer >>

Storm om orkaner

Nye forskningsresultater som antyder en sammenheng mellom menneskeskapt global oppvarming og kraftigere orkaner, skaper sterk debatt i USA.
Les mer >>

Lavere klimagassutslipp: Hva skjer i Europa

Les mer >>

Ny satelittmetode måler ismasser

Med satellittmålinger som viser endringer i jordas gravitasjon kan vi beregne hvor mye den totale ismassen i Arktis og Antarktis endres. Selv om den nåværende reduksjonen av Grønlandsisen er liten i forhold til den totale ismassen, kan nye resultater tyde på at hastigheten isen smelter med har økt med 250 prosent på tre år.
Les mer >>

Iskjerner avslører klimahemmeligheter

Iskjerner er et unikt arkiv for klimaendringer og atmosfærens sammensetning i fortiden. De kan også fortelle oss at det er lite sannsynlig at det blir en ny istid med det første.
Les mer >>

Nordnorske kommunar i hardt vêr

Les mer >>

Debatt: Skepsis til CO2 lagring i Cicerone

Les mer >>

Veikart for biodrivstoff

RENERGI: Norges eksperter på biodrivstoff var nylig samlet i Trondheim for å lage et veikart for innføring av det miljøvennlige drivstoffet i Norge. Blant annet ble det diskutert hvordan man kan utnytte den store tilveksten av skog til biodrivstoff og hvordan norske myndigheter kan legge til rette for en gradvis innføring av biodrivstoff.
Les mer >>

Tapere og vinnere blant atlantiske torskebestander under klimaendringer

NORKLIMA: I Nord-Atlanteren finnes det flere enn et tjuetalls bestander av atlantisk torsk, fra den varme Irskesjøen i sør til det kalde Barentshavet og Labradorsjøen i nord. De observerte endringene i disse bestandene gjennom det 20. århundret under vekslende klima kan fortelle oss noe om hva vi kan forvente av endringer i Nord-Atlanterens marine økosystemer som følge av klimaendringene som vil komme i det 21. århundret. ”For de atlantiske torskebestandene i de nordlige områdene betyr det økende bestander og økende individuell vekst– og den vil også innta nye områder lenger nord og øst på de arktiske kontinentalsoklene. I de sørligste områdene vil torskebestandene forsvinne.”
Les mer (pdf) >>

Knapp tid til å unngå katastrofale klimaendringer

NORKLIMA: De totale utslippene av CO2 til atmosfæren øker nå med to prosent i året. Dersom denne øknings-takten fortsetter bare noen tiår, vil økt drivhuseffekt gi katastrofale klimaendringer på sikt, hevder en forskningsgruppe ledet av James E. Hansen. For å redusere risiko for katastrofale klimaendringer, må vi snu økningen i klimautslippene til en betydelig årlig reduksjon i løpet av ti år.
Les mer (pdf) >>

Klimaeffekter av reduserte utslipp av sot

NORKLIMA: Husholdninger som fyrer med ved og kull og biler som kjører på diesel, er viktige kilder til utslipp av sot. Denne soten påvirker klimaet ved at den reduserer snøens evne til å reflektere sollys. Men vil det være et effektivt klimatiltak å redusere sotutslippene?
Les mer (pdf) >>

Kraftanstrengelse for havets klimarolle nærmer seg slutten

NORKLIMA: Prosjektene Norwegian Ocean Climate project (NOClim) og project (ProClim) har bidratt til å legge grunnlag for bedre sikrere klimascenarier for atmosfæren, for havisen og for fiskeriene.
Les mer (pdf) >>

Naturlige variasjoner i Irminger-strømmen gjennom de siste 11000 år

NORKLIMA: En rekke nedkjølingsepisoder over noen tiår er observert gjennom hele perioden etter siste istid på Reykjanesryggen sørvest for Island. Selv om noen av disse episodene kan settes i sammenheng med stor drift av isfjell og sjøis, er ikke sammenhengen klar.
Les mer (pdf) >>

Fjernkontroll av ozonnedbrytningen i Arktis?

NORKLIMA: Undersøkelser av de siste 50 vintrene indikerer at temperaturen i stratosfæren – og dermed ozonnedbrytningen– i stor grad avhenger av solas aktivitetsnivå og vindregimet i den tropiske stratosfæren. I så fall må vi vente en stabil og kald stratosfære vinteren 2006/07 og muligens betydelig ozonnedbrytning våren 2007.
Les mer (pdf) >>

 

Cicerone 5-2006

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 5-2006 i PDF-format

Last ned klimatidsskriftet Cicerone 5-2006 (PDF)

Andre nummer

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no