Del

Klima 1-2008

EU stadig viktigere for norsk energipolitikk

EUs påvirkning av norsk energipolitikk har økt de siste fem årene, sier Per Ove Eikeland ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Han leder et nytt forskningsprosjekt som skal se på hvordan EUs klima- og energipolitikk påvirker investeringene i det nordiske kraftmarkedet.

Nylig la EU-kommisjonen fram flere nye forslag som vil legge føringer for EUs klima- og energi­politikk i lang tid. Dette gjelder forslag til et nytt kvotemarked etter 2012, nye regler for statsstøtte til miljøprosjekter, nye retningslinjer for karbonfangst og -lagring (CCS) og fornybar energi og nye regler for EUs felles energimarked. Disse forslagene vil også ha stor påvirkning på hva som skjer i det norske kraftmarkedet de neste årene.

Føringer fra EU

– Norge blir mer og mer underlagt føringer fra EU på energifeltet. Dette skjer på flere nivåer. Hvis man for eksempel ser på investeringsbeslutningen til en energibedrift vil denne bli påvirket gjennom EUs lover og regler, men også gjennom signaler som EU sender om framtidig politikkutvikling, sier Per Ove Eikeland.
 
Det er altså ikke bare økonomiske virkemidler som skatter og avgifter, eller lover og regler som påvirker en investeringsbeslutning. Også forventninger til EUs framtidige politikk vil spille inn. I tillegg vil EUs store forskningsprogrammer på energifeltet påvirke hva aktørene vil satse på.
 
Som et eksempel trekker Eikeland den norske satsingen på CO2-håndtering fra gasskraftfverk.
 
– EU har så langt ikke blandet seg inn i hvilke teknologier landene skal satse på. Men de setter likevel føringer som gjør det vanskeligere å gå i en annen retning. EU kan for eksempel ikke nekte Norge å satse tungt på CO2-håndtering fra gasskraftverk, men rammevilkårene fra EU kan gjøre det mindre lønnsomt. Hvis EUs forskningsprogram støtter rensing av kullkraftverk og samtidig gir rom for subsidiering av denne teknologien, kan lønnsomheten for rensing av gasskraftverk bli endret.
 
For ytterligere å komplisere bildet vil beslutningene også bli påvirket indirekte fra EU gjennom naboland som for eksempel Sverige, gjennom det felles nordiske kraftmarkedet.

Kompliserte koblinger

Det er disse kompliserte koblingene prosjektet Climate change Altering the Nordic Energy System (CANES) skal prøve å klargjøre.
 
– Vi skal i samarbeid med svenske forskere og norske og svenske energibedrifter se hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker investeringene i det nordiske kraftmarkedet. Det indre energi­markedet, statsstøtteordninger og kvotehandel er sentrale politikkområder hvor EU har politikkutvikling på gang. Kunnskap om hvordan disse områdene utvikler seg og hvilke drivkrefter som spiller inn er viktig for kunne si noe om hvordan den framtidige påvirkningen vil bli på det nordiske markedet, sier Eikeland.
 
For eksempel vil prosjektet nøye studere den politiske behandlingen av de nye forslagene fra EU-kommisjonen. Disse skal behandles i EU-parlamentet og Ministerrådet før de blir vedtatt. I mellomtiden vil det være en stor lobbyvirksomhet for å prøve å påvirke innholdet i direktivforslagene.
 
I neste omgang vil prosjektet se på hvordan klimahensyn blir tatt inn i norsk og svensk energipolitikk og hvor mye av dette som skyldes påvirkning fra EU.
 
– EU gir rammer for energipolitikken, men landene kan tilpasse innenfor rammene. Det er ikke slik at landene ikke lenger kan ta egne beslutninger. Det er et samspill mellom det som skjer på nasjonalt nivå og det som skjer i EU, sier Eikeland.

Etterspørsel etter energi

Det vil også bli viktig å studere etterspørselen etter energi. Her kan for eksempel EUs bygningsdirektiv spille en rolle for hvor energieffektive bygg vil være, og dermed hvor stort behovet for energi vil bli i framtiden. Også fremtidige kraftpriser vil ha stor betydning for etterspørselen. Hvis kraftprisen blir høy, kan for eksempel kraftkrevende industri flytte til andre land og kraftbehovet reduseres.
 
– Ved å se alle disse koblingene i sammenheng vil vi lage scenarier for hvordan det nordiske kraftmarkedet vil kunne se ut i framtiden, sier Eikeland.

Sist oppdatert: 20.02.2008

NORGE OG EU. President i EU-kommisjonen José Manuel Barroso kan, sammen med resten av kommisjonen, ha stor påvirkning på norsk energipolitikk. Foto: EUNORGE OG EU. President i EU-kommisjonen José Manuel Barroso kan, sammen med resten av kommisjonen, ha stor påvirkning på norsk energipolitikk. Foto: EU

Climate change Altering the Nordic Energy System (CANES)

CANES er et norsk-svensk forskningsprosjekt som søker å bedre vår forståelse av hvordan Nordens energimarked og -infrastruktur påvirkes av eksisterende og fremtidig klimapolitikk på EU- og nasjonalt nivå.

Partnere i prosjektet er Fridtjof Nansens Institutt, Stockholm Environmental Institute, Lunds Tekniska Högskola, Energibedriftenes landsforening (EBL), Norsk Industri, Statkraft, Statnett, Svenska Kraftnät og Vattenfall.

– Det er ikke slik at landene ikke lenger kan ta egne beslutninger. Det er et samspill mellom det som skjer på nasjonalt nivå og det som skjer i EU, sier Per Ove Eikeland. Foto:  FNI– Det er ikke slik at landene ikke lenger kan ta egne beslutninger. Det er et samspill mellom det som skjer på nasjonalt nivå og det som skjer i EU, sier Per Ove Eikeland. Foto: FNI
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no