Del

Klima 1-2009

Er klimamodellene bedre enn sitt rykte?

Målinger og modellberegninger av temperaturutviklingen i troposfæren stemmer ganske godt overens når nye målinger og mer korrekte usikkerhetsberegninger legges til grunn.

Temperaturutviklingen i ulike høyder i tropo­sfæren sammenliknet med økningen i temperaturen ved jordoverflaten, har vært gjenstand for mye debatt. Spesielt i tropene har det, i alle fall tilsynelatende, vært uoverensstemmelse mellom modellberegninger og målinger ved hjelp av satellitter og radiosonder fra ballonger. Ifølge modellene skulle det være større temperaturøkning i troposfæren, spesielt i den øvre delen, enn ved bakken, men tidligere målinger har ikke registrert denne temperaturøkningen.

Ubrukelige modeller?

Enkelte har hevdet at dette viser at klimamodellene er ubrukelige. Douglass og medarbeidere er blant dem som påpeker denne uoverensstemmelsen mellom modeller og målinger. I en artikkel i 2007 skriver de at «fremskrivninger for fremtidig klima basert på disse modellene, må ses på med stor forsiktighet». Singer (2008), som var medforfatter av artikkelen, går enda lengre og skriver at arbeidet «klart motbeviser hypotesen om menneskeskapt drivhusoppvarming».
 
Som nevnt i Seip (2008), viste et nytt arbeid der radiosondedata ble benyttet på en annen måte enn tidligere, god overensstemmelse med modellberegningene. Usikkerhetene var imidlertid fortsatt temmelig store.

Ikke lenger uoverensstemmelse

Et nytt arbeid av Santer og medarbeidere tar for seg nye dataserier og går også kritisk gjennom den statistiske analysen utført av Douglass og medarbeidere. De konkluderer med at det ikke lenger er noen alvorlig uoverensstemmelse mellom observert og beregnet utvikling.
 
Når de kommer til en helt annen konklusjon enn Douglass og medarbeidere, henger det blant annet sammen med at nye trenddata basert på satellittmålinger, viser større oppvarming i deler av troposfæren. Hvorvidt denne serien er betydelig bedre enn en annen serie som avviker mer fra modell­resultatene, er ikke helt avklart.
 
I tillegg viser Santer og medarbeidere at Douglass og medarbeidere benyttet en statistisk metode som helt ser bort fra bidraget fra naturlig variabilitet på ti-års tidsskala og derfor gir for liten usikkerhet for observasjonsdataene (jfr. Berntsen og Stordal).
 
Fortsatt er det betydelige usikkerheter knyttet til observasjoner av temperaturendringer i ulike lag av troposfæren. Med det eksisterende data­materialet kan en imidlertid ikke argumentere med at målingene gir grunnlag for alvorlig skepsis til klimamodellene.

Litteratur

  • T. K. Berntsen og F. Stordal, Klimamodeller og klimavirkelighet. Uniforum Februar 2008.
  • D. H. Douglass, m.fl. 2007. A comparison of tropical temperature trends with model predictions. Int. J. Climatol. Published online, DOI: 10.1002/joc.1651
  • B. D. Santer, m.fl. 2008. Consistency of modelled and observed temperature trends in the tropical troposphere, Int. J. Climatol. 28: 1703–1722.
  • H. M. Seip. 2008.  Nye observasjoner svekker kritikk av klimamodellene.
  • Singer S. F., 2008. Nature, Not Human Activity, Rules the Climate: Summary for Policymakers of the Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change, Singer SF (ed.). The Heartland Institute: Chicago, IL.

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no