Del

Klima 1-2009

Oljealderen går mot slutten

Nå må verden satse på ren energi og energiteknologi, melder Det internasjonale energibyrået (IEA).

Hvor mye olje og gass finnes? Hvor mye av disse ressursene kan vi utvinne? Og hvilke utslippsbegrensninger kan komme ut av de internasjonale klimaforhandlingene? Dette er de problemstillingene som Det internasjonale energibyrået (IEA) framhever som spesielt presserende i sin årlige oversikt over den globale energisituasjonen.
 
Etterspørselen etter kull øker mer enn noen annen energikilde. Likevel konkluderte IEA under Klimakonvensjonens 14. partsmøte i Poznan med at verden trenger å frigjøre seg fra fossile energikilder for å unngå brå og irreversible klimaendringer. Dagens energitrend er ikke bærekraftig, den billige oljens tidsalder er forbi – og dagens økonomiske situasjon er ingen unnskyldning for å akseptere forsinkelser i tiltakene for å håndtere energi- og klimautfordringene, var den klare beskjeden. IEA slår fast at pakker som presenteres for å stimulere økonomien, er en glimrende mulighet til å skape grønn og bærekraftig vekst i energisektoren.
 
IEA har vurdert to parallelle scenarier; ett der den atmosfæriske CO2-konsentrasjonen stabiliseres på 550 partikler per million og ett med en mer ambisiøs CO2-konsentrasjon på 450 partikler per million. Det mest ambisiøse målet korresponderer med en global temperaturøkning på to grader celsius, mens målet om en CO2-konsentrasjon på 550 korresponderer med en global temperaturøkning på tre grader celsius.
 
FNs klimapanel har anbefalt et mål om maksimum to grader global temperaturøkning. IEA sine vurderinger viser at det kommer til å koste å nå dette målet, og energibyrået anbefaler at styresmaktene verden over innfører tiltak for å øke energieffektiviteten, støtter infrastruktur for renere energi, sikrer en pris på CO2 og sørger for å dekke utgiftene forbundet med insentiver og utvikling av energiteknologi.

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no