Del

Klima 1-2009

Skal stake ut kursen for Norge og for klimaforskningen

To utvalg skal hjelpe Regjeringen med å få mer kunnskap om klimaendringer og sårbarhet.

Regjeringen ønsker å utvikle en bedre og mer effektiv klimapolitikk, og har etablert et strategisk forum for klimaforskning. Forumet går under navnet Klima21 og ledes av konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft. Klima21 skal bidra til at forskningsresultater blir tatt i bruk, og arbeidet i gruppen skal gi innspill om hvordan og hvorfor klimaet endrer seg og hvilke konsekvenser dette vil få for ulike sektorer og for folk flest.
 
Både forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv er representert i Klima21. Klimaendringer, konsekvenser, tilpasninger, klimapolitikk, tiltak og utslippsreduksjoner er temaer forumet skal diskutere, og målet er at regjeringen skal få grunnlag for en helhetlig strategi for norsk klimaforskning som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser.
 
Parallelt med forumet for klimaforskning er det nå satt ned et utvalg som skal utrede Norges sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringene. Fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn og Fjordane leder arbeidet i utvalget, og miljøvernminister Erik Solheim understreker at Norge må forberede seg på klimaendringer som kan få betydelige følger for oss.
 
Flæte-utvalget skal spesielt se på fysiske konsekvenser av klimaendringene. Havnivåstigning, nye arter, helsekonsekvenser, ekstremvær og utfordringer for bygg og annen infrastruktur er eksempler på temaer som utvalget skal diskutere. I utvalget sitter representanter fra Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sammen med representanter for byggenæringen og forsikringsselskapene.

Sist oppdatert: 16.02.2009

KLIMA21. Konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft skal lede et strategisk forum for klimaforskning, Klima21. Foto: StatkraftKLIMA21. Konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft skal lede et strategisk forum for klimaforskning, Klima21. Foto: Statkraft
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no