Del

Klima 5-2011

Skal evaluere forskningen

Norges forskningsråd skal evaluere norsk klimaforskning. Evalueringen skal være med på å bestemme forskningens betingelser framover.

Forskningsrådet påpeker at flere miljøer er kommet til etter forrige evaluering av klimaforskningen i 1996. I tillegg har store programmer som Det internasjonale polaråret (IPY) og Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA) lagt til rette for omfattende klimaforskning.
 
Evalueringen skal lage et oppdatert kart over internasjonal forskning, den skal sette Norge på dette kartet – og den skal komme opp med anbefalinger om hvordan forskningen skal prioritere for å etterkomme samfunnets framtidige behov.
Avdelingsdirektør Camilla Schreiner i Forskningsrådet sier i en nyhetsmelding at norsk forskning på mange måter er langt framme i verdenssammenheng.
– Vi  regner med at evalueringen vil stadfeste dette og samtidig hjelpe oss til å bli enda bedre og gjøre gode prioriteringer for framtida, sier Schreiner.
 
Når klimaforskningen skal evalueres, er Forskningsrådet først og fremst ute etter totalbildet som kommer fram. Derfor må alle miljøer delta og komme med informasjon for at bildet skal bli så korrekt som mulig. Det vil bidra til at Forskningsrådets strategi og anbefalinger for hvordan klimaforskningen skal innrettes i framtida, kan bygge på solid kunnskap om norsk klimaforskning.
 
Komiteen som skal evaluere klimaforskningen, har ni medlemmer fra mange fagområder og internasjonale miljøer. Og hva er det så disse ni skal gå etter i sømmene? Mandatet til komiteen bruker nøkkelord som faglig kvalitet og kapasitet, strategisk innretting, kommunikasjon, samspill og samfunnsrelevans.
Også Forskningsrådets rolle i norsk klimaforskning skal vurderes. Dette gjør at NORKLIMA-programmet, som avsluttes i 2013, og IPY, som ble avsluttet i 2009, blir sentrale i evalueringen.
 
Forskningsrådets Camilla Schreiner sier at evalueringen er en god anledning for hvert miljø til å vise fram virksomheten sin og til å være med på å stake ut kursen videre.
 
Tilbakemeldingene fra forskningsmiljøene skal i første omgang foregå via et faktaark, der forskningsmiljøene selv skal si noe om størrelse, finansiering og tematisk orientering. Deretter vil et utvalg av miljøer inviteres til en dybdeevaluering og et høringsmøte.
 
Innspill fra evalueringen skal bli tilgjengelig for neste års budsjettinnspill til regjeringen og skal være med på å skape grunnlag for Forskningsrådets arbeid med videreføring av klimaforskningen etter NORKLIMAs utløp.
Thomas Rosswall leder evalueringskomiteen. Han er professor emeritus i vann og miljø, med spesiell kompetanse innenfor økosystemer og landbruk, mikroøkologi og biokjemiske sykluser. Rosswall er tidligere professor ved universitetene i Stockholm og Linköping, og han har vært rektor ved Sveriges lantbruksuniversitet. Han har hatt flere lederposisjoner i nasjonale og internasjonale organisasjoner, blant annet Det internasjonale vitenskapsrådet ICSU og Det internasjonale geosfære/biosfære-programmet IGBP. Rosswall er nå leder for styringskomiteen i CGIARs Climate Change, Agriculture and Food Security Challenge Program.

Sist oppdatert: 14.10.2011

Komiteen

• Professor emeritus Thomas Rosswall, leder
• Gordon McBean, University of Western Ontario, Canada
• Professor emeritus Bob Dickson, CEFAS Lowestoft Laboratory, England
• Professor Eigil Friis-Christensen, National Space Institute, Danmark
• PhD Sanna Sorvari, Helsingfors universitet, Finland
• Professor Harold Mooney, Stanford University, California, USA
• Professor Katarina Eckerberg, Umeå universitet, Sverige
• Professor Joyeeta Gupta, Det frie universitet Amsterdam, Nederland
• Risk manager Michelle Colley, Acclimatise North America, USA

Om CICERO:

Regjeringen opprettet i 1990 Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning (CICERO) ved Universitet i Oslo for å styrke det nasjonale forsknings- og utredningsarbeidet på området.

Et av hensynene bak opprettingen var å bedre det faglige underlaget for norske myndigheter ved utforming og gjennomføring av internasjonale klimaavtaler. (St.meld. nr. 52)

CICERO er gitt en spesiell nasjonal oppgave knyttet til informasjon og forskningsformidling. (St.meld. nr. 34)
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no