Del

Klima 1-2012

Menneskeskapt og naturlig oppvarming

Global oppvarming de siste 25 år er omtrent 0,15 grader per tiår. Opptil en tredjedel av dette kan skyldes naturlig variasjon.

Utviklingen i global temperatur siden 1800-tallet kan beskrives som summen av en kurve med stadig økende verdier og en svingende − oscillerende − kurve med vekselvis positive og negative verdier. Den første forårsakes av menneskeskapte utslipp av drivhusgasser. Den andre har delvis naturlige årsaker, men menneskeskapte partikkelutslipp er sannsynligvis også en betydelig faktor.
 
Ikke jevn stigning
Den velkjente kurven som viser global temperatur fra siste halvdel av 1800-tallet og fram til i dag, stiger ikke jevnt. Det var rask stigning i begynnelsen av forrige århundre og så igjen fra rundt 1975 og ut århundret. Zhaohua Wu ved Florida State University og medarbeidere ser i en ny artikkel på utviklingen som en kombinasjon av to trender. Den spesifikke, såkalte hundreårstrenden – eller den sekulare trenden – er antatt forårsaket av menneskeskapte utslipp. Den oscillerende – eller svingende – variasjonen, som varer over flere tiår, forklares delvis med naturlige årsaker. Denne trenden kalles multidekadevariasjonen (MDV, se figur).
 
Den sekulare trenden er en stigende kurve i hele tidsrommet. Stigningen øker etter hvert, og kurven ligner mye på den som viser CO2-utslipp fra forbruk av fossilt brensel. For de siste 100 årene finner Zhaohua Wu og kollegaene at denne kurven stiger med om lag 0,067 grader per tiår, og for de siste 25 år stiger den med omkring 0,096 grader per tiår. For summen av de to kurvene finner de at tilsvarende tall er 0,086 grader per tiår og 0,148 grader per tiår – med noe større usikkerhet. I periodene med rask temperaturøkning tidlig på 1900-tallet og på slutten av århundret stiger begge kurvene, mens MDV-kurven viser en avtakende trend i perioden imellom.
 
Mens den sekulare trendkurven med stor sikkerhet kan antas å skyldes menneskeskapte utslipp, er det mer usikkert om multidekadevariasjonen hovedsakelig har naturlige årsaker. Wu og medarbeidere så på det geografiske mønsteret i temperaturendringene for den sekulare trenden og MDV. Det var i stor grad endringer i temperatur i Nord-Atlanteren som var knyttet til MDV. En mulig årsak til MDV kan derfor være endringer i det store sirkulasjonsmønsteret i havet. Men MDV kan også være påvirket av variasjoner i menneskeskapte partikkelutslipp. Derfor, sier forfatterne, kan oppvarmingen som skyldes menneskene i de siste 25 år, være fra omtrent 0,10 grader til omtrent 0,15 grader per tiår, avhengig av hvor mye av variasjonene i MDV som skyldes naturlig variasjon og hvor mye som skyldes varierende partikkelutslipp. Den høyeste verdien, som er nær 0,18 grader per tiår anslått av FNs klimapanel, gjelder hvis partikkelutslippene dominerer helt. Wu og medarbeidere diskuterer også hvor følsomme resultatene er overfor visse endringer i dataene, som valg av temperaturdata og et sprang – en diskontinuitet – omkring 1945. De finner at dette har liten betydning for konklusjonene.
 
Referanse:
Z. Wu og medarbeidere, 2011. On the time-varying trend in global-mean surface temperature. Climate Dynamics, 37, 759–773.

Sist oppdatert: 09.02.2012

De to kurvene som temperaturutviklingen er splittet opp i, med anslåtte usikkerheter. Verdiene er avvik fra middelet for 1961–1990.
De to kurvene som temperaturutviklingen er splittet opp i, med anslåtte usikkerheter. Verdiene er avvik fra middelet for 1961–1990.
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no