Bookmark and share

Cicerone 3-2003

EU-parlamentet vil utvide kvotehandelen

Kvotedirektivet som EU-landenes miljøvernministere ble enige om i desember i fjor, skal til høring for andre gang i EU-parlamentet i begynnelsen av juli. Utfallet av høringen vil kunne påvirke utformingen av Norges kvotesystem.

EUs kvotedirektiv beskriver reglene for et kvotesystem for handel med utslippstillatelser av klimagasser. EU-parlamentet ønsker i hovedsak et strengere kvotesystem, og kom i den første høringen med en rekke forslag til endringer til direktivet. Det ble blant annet foreslått å sette en begrensning på antall kvoter fra Kyotoprotokollens ordninger for prosjektsamarbeid - Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring - som kan brukes i EUs interne kvotesystem. Hensikten er å prioritere nasjonale utslippsreduksjoner. Parlamentet foreslo også at andre drivhusgasser enn bare CO2 skal inkluderes så sant disse utslippene kan måles på en tilfredsstillende måte. I tillegg foreslår EU-parlamentet at fem prosent av utslippskvotene skal fordeles gjennom auksjonering allerede fra starten i 2005.

I EU-parlamentets andre høring skal det voteres over om Ministerrådet har tatt nok hensyn til disse endringsforslagene. Om EU-parlamentet ikke godtar Ministerrådets vedtak, kan det verste fall bli forhandlinger mellom partene i en såkalt forliksprosedyre. Om dette skjer, er det usikkert hvor lang tid det tar før kvotedirektivet er ferdigbehandlet. Men siden det haster med en avgjørelse, er det rimelig å anta at begge parter vil være villige til å strekke seg langt for å få en rask avgjørelse.

Norges kvotesystem avhengig av EU

Mange av punktene i EUs kvotesystem som ikke er helt avklart ennå, vil også være viktige for Norges utforming av sitt kvotesystem. Særlig viktig er spørsmålet om hvor mange klimagasser som skal inkluderes i systemet, om det vil omfatte aluminiums- og kjemisk industri, og om de enkelte landene kan inkludere flere bransjer på egen hånd. Det antas at regjeringen vil komme med et forslag til lovhjemling og nærmere beskrivelse av detaljer for utformingen av et nasjonalt kvotesystem i løpet av året. Dilemmaet for regjeringen er på den ene siden å kunne tilpasse seg EUs system, samtidig som tiden er knapp, siden det norske kvotesystemet også skal settes i gang i 2005.

Under et besøk i Norge i april sa EUs miljøkommisær Margot Wallström at det fra EUs side blir ansett som ønskelig at Norge deltar i et framtidig kvotehandelssystem. Hun påpekte at kvotedirektivet lå fast, men at de må se på fleksibiliteten og tilpasningsmåten til dette. Wallström er overbevist om at en skal finne løsninger for Norge også.

Last updated: 27.05.2003

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>