Bookmark and share

Cicerone 5-2003

Tiltak mot luftforurensing gir bedre klima

En gruppe amerikanske forskere mener at en internasjonal avtale som regulerer utslippene av luftforurensende stoffer kan gi større reduksjoner i utslipp av klimagasser enn den nåværende Kyotoprotokollen.

Noen viktige land som Kina og USA vil ikke forplikte seg under Kyotoprotokollen på grunn av de potensielt store økonomiske kostnadene. Dette gjør at Kyotoprotokollen, som regulerer utslipp av klimagasser i perioden 2008 til 2012, vil ha en ytterst liten effekt.

Forskere fra de amerikanske universitetene Columbia, Harvard og Princeton mener at en alternativ internasjonal avtale som regulerer utslipp av luftforurensende stoffer kan være et bedre første steg.

- Landene vil ha en egeninteresse av å gjøre noe med de utslippene som utgjør en helserisiko for folk i dag, sier Tracey Holloway som deltok på studien ved Colombia University.

Forskerne fokuserer på ozon og partikler. Dette er komponenter som både gir helse- og miljøskader og som har innvirkning på klimaet. De har såpass lang levetid i atmosfæren at de transporteres over store avstander. For eksempel registrerer man på USAs vestkyst at nivået av partikler i lufta i perioder påvirkes av langtransport fra Kina.

Med en internasjonal luftforurensingsavtale kan landene gjøre noe med sine egne helse- og miljøproblemer knyttet til luftforurensinger på lokal og regional skala og samtidig redusere utslippene av klimagasser. Grunnen er at luftforurensende stoffer og klimagasser i stor grad har samme utslippskilder. Det vil være enklere å komme til enighet om en slik avtale fordi luftforurensing er et problem som angår alle land i større eller mindre grad.

For eksempel ga Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig ut en rapport som anslår at mer enn 1,5 millioner mennesker i Asia dør hvert år av sykdommer relatert til luftforurensing. WHO advarer myndighetene om at helseskadene vil øke dramatisk i framtiden om man ikke raskt gjør noe med problemet.

Kristin Aunan ved CICERO studerer kostnader av å redusere luftforurensinger og utslipp av klimagasser i Kina. Hun er også en av medforfatterne i en rapport CICERO nylig har skrevet for Nordisk Ministerråd. Her tas spørsmålet opp om koblingen mellom luftforurensinger og klima kan utnyttes for å få til mer effektive klimaavtaler, og også her fremheves ozondannere som NOx og VOC (flyktige organiske forbindelser), og partikler som sentrale komponenter.

- Vi diskuterer i rapporten hvorvidt disse komponentene bør inngå i en framtidig klimaavtala, eventuelt om en bør forsøke å få til nye kombinerte avtaler på langtransporterte luftforurensninger og klima i egne regionale avtaler, etter mønster fra LRTAP-avtalene (Avtalene om langtransporterte luftforurensinger). Vi konkluderer ikke entydig i vår rapport, men det er opplagt en del fordeler og interessante aspekter ved opplegget som Holloway skisserer, sier Aunan.

Aunan og andre ved CICERO har i flere år hatt prosjekter i Kina hvor koblingen mellom tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, ozondannere og partikler har vært tema. Landet har et stort potensial for å gjøre noe med utslippene uten at det koster for mye.

- Våre studier viser at det kan være økonomisk lønnsomt å redusere utslipp av luftforurensninger fra industri, kraftproduksjon og husholdingene. Tiltak som fører til energisparing er ofte lønnsomme i seg selv. Dersom en regner med de reduserte helse- og miljøskader slike tiltak kan gi i sterkt forurensede områder, øker dette lønnsomheten ytterligere.

Om disse tiltakene blir realisert, vil man også få en bonus i form av reduserte utslipp av klimagasser.

- Et hovedproblem med kinesisk miljøpolitikk i dag er at klimapolitikk langt på vei behandles som utenrikspolitikk, mens luftforurensing ligger under andre departementer. En sterkere kopling mellom institu­sjonene som jobber med luftforurensing og klima ville trolig bidra til en mer offensiv holdning i klimapolitikken, sier Aunan.

Last updated: 27.10.2003

VINN-VINN: Tiltak mot lokal luftforurensing vil også være bra for det globale klimaet. Bildet er fra den kinesiske byen Taiyuan hvor blant annet fyring med kull gjør den til en av Kinas mest forurensede. (Foto: Kristin Aunan)VINN-VINN: Tiltak mot lokal luftforurensing vil også være bra for det globale klimaet. Bildet er fra den kinesiske byen Taiyuan hvor blant annet fyring med kull gjør den til en av Kinas mest forurensede. (Foto: Kristin Aunan)
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>