Bookmark and share

Cicerone 6-2003

Mer grønn elektrisitet

Regjeringen vil øke produksjonen av ny miljøvennlig elektrisitet ved å starte et marked for grønne sertifikater i 2006. Markedet skal være et samarbeid med Sverige som startet ordningen i mai i år.

Grønne sertifikater er bevis på at energiproduksjonen er miljøvennlig etter visse kriterier gitt av myndighetene. Salg av slike sertifikater gir en ekstrainntekt som kan gjøre det lønnsomt å bygge ut nye fornybare energikilder. I Norge skal bare miljøvennlig produksjon av elektrisitet innlemmes foreløpig, men også utbygging av miljøvennlig varmeproduksjon kan i prinsippet stimuleres på samme måte.

Bedre enn tilskudd

Produksjon og distribusjon av ny, fornybar energi har til nå vært stimulert gjennom ulike offentlige tilskuddsordninger. Etablering av et grønt sertifikatmarked vil være en markedsbasert måte å stimulere til investering i ny fornybar produksjonskapasitet. Politikerne oppnår den andelen fornybar energi som de ønsker eller tror er mulig å oppnå. Man får også mer stabile og forutsigbare rammevilkår enn ved ulike tilskuddsordninger.

Markedsaktørene bestemmer selv hvilke prosjekter som det lønner seg å satse på og siden det ikke er en omfattende og ressurskrevende godkjenningsprosess, vil også småprosjekter kunne bli inkludert i ordningen. Dette gjør at både energibransjen og miljøbevegelsen har stått bak innføring av et pliktig grønt sertifikatsystem i Norge.

Grønne sertifikater kan gi økt leveringssikkerhet, både ved at mer energi produseres innenlands i stedet for import og at energien er fornybar i motsetning til ikke-fornybar. Økt produksjon av miljøvennlig kraft kan også øke sysselsettingen, spesielt i distriktene og i tillegg gi utslippsreduksjoner.

Sveriges erfaring

Svenskene har til nå har utstedt grønne sertifikater for 1,3 TWh, hvor 75 prosent av dette er bioenergi. Målet er å nå 10 TWh innen 2010.

- Erfaringene så langt er at markedsaktiviteten er lav. Ulempene med den svenske ordningen er at sertifikatene ikke har tidsbegrensninger og at registreringsprosessen tar lenger tid en forventet, sa Teresa Mattisson i det svenske energiselskapet Sydkraft AB under et energiseminar arrangert av Enova, SND og Forskningsrådet i midten av november.

I dag ligger prisen på om lag 200 SEK per Mw, noe som gir en støtte til fornybar energi på omtrent 20 øre per kWh.

Politiske rammevilkår avgjør

Mattisson la vekt på at de politiske rammevilkårene i stor grad avgjør utviklingen av markedet, og at disse er viktigere enn både markedskrefter og produksjonsmuligheter. Dette gjør at investeringene sitter lengre inne, siden politisk usikkerhet gjør det vanskeligere å investere.

- Det svenske markedet for grønne sertifikater varer foreløpig til 2010, og dette er for kort tid for mange aktører som ønsker å investere i miljøvennlig energiproduksjon, sa hun. Mattisson ønsker seg en lengre systemtid, slik at usikkerheten minsker. I tillegg ser hun på samarbeid med andre land gir et større marked og større politisk stabilitet.

Overgangsordning

På energiseminaret uttrykte elektritetsbransjen i Norge et ønske om at ordningen med grønne sertifikater burde innføres før 2006. Det statlige energiøkonomiseringsselskapet Enova skal utrede en slik overgangsordning som skal hindre at investeringene skal stoppe opp i påvente av det nye sertifikatsystemet.

Last updated: 15.12.2003

STRØM: Fra 2006 skal det strømme mer ny fornybar elektrisitet igjennom kraftlinjene i Norge. (Foto: Audiovisual Library European Commission)STRØM: Fra 2006 skal det strømme mer ny fornybar elektrisitet igjennom kraftlinjene i Norge. (Foto: Audiovisual Library European Commission)
Sertifikater og kvoter

Grønne sertifikater må ikke forveksles med utslippskvoter for klimagasser – selv om de to ordningene ligner.

  • Utslippskvoter for klimagasser er papirer som gir innehaveren rett til å slippe ut en bestemt mengde klimagass – for eksempel et tonn CO2. Myndighetene både i EU og i Norge planlegger å pålegge deler av industrien kvoteplikt, slik at bedriftene bare kan slippe ut dersom de har slike kvoter. Kvotene deles ut eller selges av myndighetene, og kan deretter kjøpes og selges til markedspris. Hvis Kyotoprotokollen trer i kraft, kan bedriftene også handle kvoter med andre land.

  • Grønne sertifikater er derimot papirer som beviser at elektrisitet eller varme er produsert etter bestemte miljøkrav (for eksempel fra fornybare kilder). Når kraftleverandørene pålegges å skaffe seg slike sertifikater for en viss andel av kraften de selger, må leverandørene betale ekstra for kraft med grønne sertifikater. Det gjør miljøvennlig kraftproduksjon mer konkurransedyktig.

Grunnen til at begge systemene innføres er at de bidrar til å oppfylle forskjellige mål. Utslippskvoter innføres gjerne for å nå et tidfestet utslippsmål – EUs og Norges kvotesystemer skal for eksempel bidra til å oppfylle Kyotoprotokollens mål for årene 2008-2012. Grønne sertifikater skal derimot bidra til utvikling og utbygging av miljøvennlige energikilder som vil bidra til lavere utslipp (og lavere kostnader ved å kutte utslippene) også på lengre sikt. I tillegg kan de gi til andre fordeler slik som redusert lokal og regional luftforurensning og økt forsyningssikkerhet.

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>