Bookmark and share

Cicerone 6-2003

Brenner for flis

- Bioenergi er den miljøvennlige energikilden med størst potensial i Norge, sier Eirin Hongslo i Norsk Bioenergiforening (NoBio).

Når vi fyrer med brensel fra biomasse, som for eksempel ved eller flis, frigjøres energi i form av varme, og karbon som går tilbake til atmosfæren i form av CO2. Hvis det vokser opp nye trær der vi hogget, vil trærne på nytt ta opp CO2 fra atmosfæren som bindes i ny biomasse. Slik kan man få balanse i CO2-regnskapet. Over tid vil mengden CO2 i atmosfæren være konstant. Derfor regnes biobrensel som CO2-nøytral.

I Sverige har produksjonen av bioenergi økt med rundt 4 TWh i året de siste årene.

- Sverige har blant annet fordelen med at man allerede har et godt utbygd nett for vannbåren varme som relativt enkelt kan skiftes fra olje- og kullfyring til biofyring. Sverige har også høyere avgifter på olje og elektrisitet enn Norge, sier Hongslo.

Vannbåren varme er sentralfyringsanlegg i bygårder eller varmeanlegg som leverer varme via vannrør (fjernvarme).

I Norge foregår den meste av oppvarmingen med elkraft, og dermed blir det vanskeligere å skifte til et nytt system. Hongslo mener økningen i Norge vil komme på rene varmeanlegg. På grunn av spredt bebyggelse vil kombinerte el- og varmeanlegg, som er vanlig i Sverige, sannsynligvis bli for dyre her i landet.

I Norge produseres det om lag 15 TWh fra biobrensler som er seks prosent av total energiproduksjon. Regjeringen ønsker å øke produksjonen av vannbåren varme med 4 TWh innen 2010. Hongslo anslår at omkring halvparten av dette kan komme fra biobrensler.

- Målsettingen til den norske regjeringen er på ingen måte ambisiøs. Vi mener at det er et økonomisk og teknisk potensial for biobrensler i Norge på minst 40 TWh totalt. Men med dagens rammebetingelser er nok målsettingen til Regjeringen realistisk, sier Hongslo.

For hver TWh varme fra fyringsolje vi erstatter med bioenergi vil vi redusere Norges samlede utslipp av CO2 med en prosent.

Før den industrielle revolusjon kom over 80 prosent av energiproduksjonen i verden fra biomasse (se Teknologi er både årsak og løsning). I dag dekker bioenergi bare 15 prosent av det globale energiforbruket. For omkring halvparten av verdens befolkning er biobrensler den viktigste og ofte eneste tilgjengelige energikilden. Dette gjelder først og fremst de fattige i utviklingsland.

Les mer: www.nobio.no

Last updated: 15.12.2003

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>