Bookmark and share

Cicerone 6-2003

Vannkraft vil ikke dominere

Æraen for utbygging av vannkraft er over i mange industriland, og det store markedet for nye utbygginger er i utviklingsland. Men i Kina vil vannkraft sannsynligvis ikke bli en dominerende energikilde i nær fremtid.

- Kina har foreløpig utnyttet bare 12 prosent av potensialet for vannkraft. Selv om kineserne stadig bygger ut flere vannkraftverk, vil vannkraft neppe bli dominerende i Kina. Kull vil fortsatt være viktig i lang tid framover, sier Gørild Heggelund som forsker på Kinas energi- og klimapolitikk ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

- Holdningen til vannkraft har endret seg. De store damprosjektene har en rekke problemer som medfører protester både fra lokale og internasjonale miljøvernorganisasjoner. Spørsmål som tvangsflytting og biodiversitet i utbyggingsområdet setter spørsmålstegn ved bærekraften i slike prosjekter. Også Verdensbanken er blitt mer skeptiske til å gå inn med økonomisk støtte. Dermed mangler man finansiering til en kraftig utbygging, sier hun. Ett eksempel er megaprosjektet Tre Kløfter på Yangtze-elven som hovedsaklig er kinesisk finansiert.

I tillegg er det satt spørsmålstegn ved i hvilken grad store damprosjekter faktisk reduserer utslippene av klimagasser. Vannreservoarer kan medføre betydelige klimagassutslipp på grunn av nedbrytning av oversvømt vegetasjon, samt tilført og produsert organisk materiale i dammen (se Cicerone 1-2002).

I dag kommer om lag 6 prosent av energiforsyningen i Kina fra vannkraft. Kull dominerer og står for 67 prosent. I tillegg kommer omkring 25 prosent fra olje og naturgass.

- Kull vil sannsynligvis også dominere i tiårene framover, antakelig rundt 50 prosent av energibildet også om 20-30 år. Kineserne ser at kull forurenser, men de har ikke så mye valg. Landet har en av verdens største kullforekomster, og kull er både lett og billig å bruke til energiproduksjon. Dette viser hvor viktig det er å utvikle renseteknologier på dette området, sier Heggelund.

Men til tross for at kullkraft er og vil bli dominerende, viser det seg at klimagassutslippene har blitt redusert siden 1996. Nedgang i økonomien med stenging av mange fabrikker, samt energieffektivisering er noe av årsaken.

- Selv om det viser seg at utslippene er på vei oppover igjen, kunne situasjonen vært mye verre. Forskere hevder at Kina har redusert energiintensiteten med 4,7 prosent årlig siden 1977. Hvis man ikke hadde hatt denne reduksjonen i karbonutslipp per produsert energienhet, ville utslippene vært dobbelt så store i dag, sier Heggelund.

Last updated: 15.12.2003

BÆREKRAFTIG? Mange stiller spørsmålstegn ved hvor miljøvennlig store damprosjekter egentlig er. Bildet er fra Nevrokopidammen i Hellas. (Foto: European Commission Audiovisual Library)BÆREKRAFTIG? Mange stiller spørsmålstegn ved hvor miljøvennlig store damprosjekter egentlig er. Bildet er fra Nevrokopidammen i Hellas. (Foto: European Commission Audiovisual Library)
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>