Bookmark and share

Cicerone 2-2004

Bokanmeldelse: Nyttig klimaleksikon

World Meteorological Organization (WMO) har gitt ut et flott oppslagsverk om klima, som passer for både skoleelever, politikere, forskere og andre som er interessert i klima.

Klimaleksikonet ”Climate into the 21st Century” er en omfattende oversikt over det meste innenfor klimaet på jorda, både hvordan klimasystemet funger og hvordan klimaet påvirker oss mennesker.

Vær og klima

Leserne får tidlig i boka en innføring i bakgrunnen for meteorologi som fag, og utviklingen av dette faget fram til i dag. Meteorologien, som kom på grunn av befolkningsvekst og behov for bedre værvarsler, har utviklet seg med stormskritt fram til i dag. I begynnelsen av 1900-tallet bidro nordmannen Vilhelm Bjerknes til en revolusjon i faget. Bjerknes og hans kolleger i Bergensmiljøet utviklet modeller av luftmassene som ble basis for værvarsler helt fram til slutten av forrige århundre. Neste store framskritt kom med datamaskinen. Med dette hjelpemiddelet kunne man foreta kompliserte utregninger på kort tid. Senere har modellene av atmosfæren blitt koplet med modeller av sjø, land, biosfære og polaris for å lage framtidige klimascenarier.

Værsatellitt

Samtidig med utviklingen i værvarsling, har nye teknologier forbedret observasjonene av været som danner grunnlaget for modellene. Satellitten har i så måte bidratt til en revolusjon i observasjon av dagens klima. Fra 1920-tallet ble fly brukt til å foreta målinger av atmosfæren, og etter 1960, da den første værsatellitten ble skutt opp, har observasjonene blitt lettere å foreta, selv på svært lite tilgjengelige steder på jordkloden.

Hele boka er delt opp i korte avsnitt over to sider, som er rikt illustrert med bilder og figurer. I tillegg finner man faktabokser som for eksempel kan være mer omfattende forklaringer på spesielt viktige temaer, eller en presentasjon av viktige personer i klimaforskningens historie. En av disse er svensken Svante Arrhenius, som var den første som påpekte at atmosfærens konsentrasjon av CO2 påvirket temperaturen på jorda gjennom den nå velkjente drivhuseffekten. Så tidlig som i 1896 beregnet Arrhenius at en dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren ville føre til en oppvarming på 4-5 grader Celcius. Dette er ikke så langt unna det som forskerne i dag har kommet fram til.

Ekstremt vær

Et sentralt tema i boka er hvor viktig klimaet er for oss mennesker. Særlig har ekstreme værhendelser som storm, tørke, flom, sykloner, orkaner, tornadoer, El Niño og La Niña fått mye plass. Leserne får vite både hvordan disse værfenomenene fungerer, og hvor enorme konsekvenser de kan ha for millioner av mennesker. Også langsomme endringer som temperaturstigning kan ha innvirkning på oss mennesker, og ikke minst på det biologiske mangfoldet.

Selv om klimaet er viktig for oss mennesker, har også vi påvirket klimaet i mange tusen år. Først ved å hogge ned skog til beiteområder, og senere ved å slippe ut drivhusgasser ved brenning av fossile brensler.

Fortidens klima

Videre blir vi forklart hvordan paleoklimaforskere kan beregne hvordan klimaet var for millioner av år siden ved hjelp av for eksempel iskjerner. I slike iskjerner har man blant annet funnet spor etter vulkaner, som har store påvirkninger på klimaet. Også solas påvirkning på klimaet får forholdsvis stor oppmerksomhet. Sola er kanskje den drivkraften som skaper mest kontrovers i klimaforskningsmiljøene, og boka gir en balansert framstilling av teoriene. Man påpeker at vi har for kort tid med relevante målinger av sola, og at man derfor vet for lite foreløpig til å bekrefte eller avkrefte mange av teoriene.

Teknologiutvikling

Mot slutten av boka understrekes det hvor viktig den teknologiske utviklingen er. Ny teknologi vil gi oss bedre forståelse av klimaet og mulighet til å begrense utslippene av drivhusgasser. Det påpekes videre at det er nødvendig å overføre observasjonsteknologi til utviklingsland slik at flere områder kan måles bedre. Videre ser man på problemer og muligheter for langtidsvarsler. Selv om værvarsler og klimamodeller er komplekse og bruker avanserte matematiske og datatekniske beregninger, er de ingenting i forhold til kompleksiteten i klimaet. Men som forfatterne i boka påpeker, fungerer de overraskende bra.

Lettlest om vanskelig tema

Alt i alt er dette et glimrende oppslagsverk som bør ligge på kontoret til enhver som er interessert i klima. Boka er preget av enkelt språk som kan leses av alle, ikke bare meteorologer. Boka er også tiltalende på grunn av mange illustrasjoner, figurer og små faktabokser. Innholdet er kort og konsist, og klarer på en utmerket måte å gi et innblikk i et mangfoldig og til tider svært komplisert tema. Men, akkurat som et vanlig leksikon, egner boka seg ikke til å lese fra perm til perm. Selv om innholdsfortegnelsen kan vitne om en viss inndeling, hopper man fra ett tema til et annet og kommer tilbake til samme tema et helt annet sted senere i boka. Et avsnitt om ozonlaget og utslipp av ozonnedbrytende stoffer henger dårlig sammen med resten av boka og blir et sidespor. Forfatterne burde ha jobbet mer med å ordne de ulike temaene i en logisk rekkefølge. Det anbefales å bla igjennom de vel 200 sidene først for å få et inntrykk av hva man kan finne, og heller bruke den som oppslagsverk senere. Bakerst i boka finner du også innholdsregister og forklaringer på de viktigste betegnelsene i klimaforskningen.

Last updated: 29.04.2004

”Boka er preget av enkelt språk som kan leses av alle, ikke bare meteorologer”.

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>