Bookmark and share

Cicerone 6-2004

Sårbarhet i Barentshavet: sammenfallende stressfaktorer

Samspillet mellom en stor økning i skipstransport og klimaendringer kan virke gjensidig forsterkende i forhold til naturmiljøets sårbarhet viser en ny rapport fra CICERO.

By Siri E H Eriksen, Karen O'Brien and Lynn Rosentrater

Det biologiske mangfoldet i nordområdene kan være enda mer truet enn vi hittil har trodd. De store naturmessige og samfunnsmessige endringene som pågår i Barentsregionen har sjelden blitt sett på i sammenheng. Potensiell reduksjon i sjøis, for eksempel, utgjør en trussel for arter og viktige økosystemprosesser. Samtidig gir redusert sjøis mulighet for økt tilgang til naturressurser og nye sjøtransportruter.

CICERO-rapporten, som ble bestilt av WWFs klimaprogram, tar for seg Barents økoregion og prosesser som truer biologisk mangfold. Dette systemet er meget sensitivt overfor endringer i klima fordi næringskjeden er sterkt avhengig av bestanden av enkeltarter, for eksempel polartorsken. Den biologiske produksjonen foregår i all hovedsak langs iskanten der smeltevann og saltvann blandes. Endringer i isforhold har derfor stor betydning for økosystemet. Oppvarming på grunn av globale klima­endringer er forventet å bli spesielt stor i nordområdene, og er illustrert i figur 1. Dette kan bety at både utstrekkelse og tykkelse av isen blir mindre (se figur 2 og 3) og at iskanten trekker seg nordover (se artikkel av Inger Hanssen-Bauer).

En annen stor endring i Barents-regionen er den dramatiske økningen i sjøtransport av olje fra Russland. Denne økningen har sammenheng med utbygging av havneanlegg og økt satsing på dette som eksportrute i stedet for jerntransport langs et gammelt og kapasitetssprengt jernbanenett østover (figur 4). Antall­et tankskip fra russiske havner ventes å øke fra 166 i 2002 til minst 650 i 2015. Redusert sesongmessig isdekke er en viktig medvirkende faktor til økning i skipstrafikken. Reduksjonen i is er forventet å bli størst om vinteren og våren. Dermed blir den isfrie sesongen i sjøområdene og havnene i vest-Russland også lenger, og skipstransport av olje og gass fra russiske felt kan øke.

Økt trafikk kan utgjøre en belastning på økosystemet. I tillegg til økt antall skip, blir skipene også større. Selv om redusert is minsker risikoen for ulykker og oljeutslipp, vil dette sannsynligvis bil oppveid av økt trafikk. Utslipp i forbindelse med ulykker og omlastning av olje fra små til store skip kan i første rekke true fuglelivet langs kysten, mens effekten av vannforurensing som utslipp av ballastvann med fremmede dyr og planter er mindre kjent.  Spredning av fremmede arter gjennom ballastvann og skrog fra skip fra sørlige farvann forsterkes ved at økt havtemperatur gjør forholdene bedre for slike arter. Slike synergistiske (eller gjensidig forsterkende) effekter kan utgjøre en stor trussel for artsmangfoldet.

Endringene i nordområdene er store. Studien fokuserer bare på to stressfaktorer, klimaendringer og økning i sjøtransport av olje, men det finnes mange flere stressfaktorer, for eksempel økning i UV-stråling, økning i miljøgifter og økt press på naturressurser fra menneskelige aktiviteter som fiske. Nåværende kunnskap om sammenhenger mellom stressfaktorer og hvordan de kan virke gjensidig forsterkende i nordområdene (og ellers i verden) er mer eller mindre ikke-eksisterende. Rapporten viser at totaleffekten er større enn summen enkelteffektene. Det er derfor viktig at slik forståelse økes, og at klimaendringer må tas hensyn til i forvaltningen i nord­områdene. Ikke minst må det tas høyde for store usikkerheter og synergistisk effekter der flere endringsprosesser virker sammen.

Last updated: 08.12.2004

Figur 1: Endring i temperatur innen 2050 med 1 prosent økning i CO2 per år sammenliknet med konstant CO2 konsentrasjon på 1995 nivå. Bergen Coupled Model er en koplet atmosfære-sjøis-sjø generell sirkulasjonsmodell, utført med IPCCs middels utslippsscenario (B2).
Figur 1: Endring i temperatur innen 2050 med 1 prosent økning i CO2 per år sammenliknet med konstant CO2 konsentrasjon på 1995 nivå. Bergen Coupled Model er en koplet atmosfære-sjøis-sjø generell sirkulasjonsmodell, utført med IPCCs middels utslippsscenario (B2).
Figur 2: Endring i utstrekkelse av is innen 2050, beregnet som i figur 1.
Figur 2: Endring i utstrekkelse av is innen 2050, beregnet som i figur 1.
Figur 3: Endring i tykkelse av is innen 2050, beregnet som i figur 1.
Figur 3: Endring i tykkelse av is innen 2050, beregnet som i figur 1.
Figur 4: Sjøtransportruter og utvinning av olje og gass i Barentsregionen.
Figur 4: Sjøtransportruter og utvinning av olje og gass i Barentsregionen.
Siri Eriksen og Karen O’Brien er forskere ved CICERO Senter for klimaforskning og fokuserer på samfunnets og natursystemers sårbarhet overfor klimaendringer,

Lynn Rosentrater er forsker/uavhengig konsulent som fokuserer på klimaendringer, energi og miljøspørsmål.

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>