Bookmark and share

Cicerone 2-2006

Nytt hydrogensenter i Trondheim

I mai neste år vil hydrogensenteret Hytrec åpne på Tyholt i Trondheim. – På senteret skal vi teste ut løsninger for produksjon og bruk av hydrogen. I tillegg skal publikum få se og lære mer om hydrogen som energibærer, sier prosjektleder for Statkrafts hydrogensatsning, Ragne Hildrum.

Besøkssenteret skal inneholde utstillinger, modeller og informasjon som beskriver ulike aspekter ved hydrogen som energibærer. Hydrogenanlegget vil bestå av to separate produksjonsmetoder for hydrogen. Dette er dels et reformeringsanlegg som kjemisk omdanner naturgass til hydrogen og dels et elektrolyseanlegg som benytter elektrisk strøm til å spalte vann til hydrogen og oksygen. En høytemperatur brenselcelle skal produsere deler av varmen og elektrisiteten som brukes i lokalene til Hytrec. I tillegg skal hydrogen i gassform brukes i en fyllestasjon på området som i første omgang skal forsyne to ombygde Toyota Prius hybridbiler med hydrogen.

Hydrogen fra fornybare kilder

Hytrec er et samarbeid mellom Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas (DNV) som også er støttet av forskningsprogrammet RENERGI og Samferdselsdepartementet. Statkraft vil i forskningsarbeidet på senteret blant annet se på kostnadseffektive løsninger for produksjon av hydrogen fra fornybare kilder som vindkraft.
– På senteret skal vi ha en såkalt vindemulator som kan simulere ulike vindforhold og ulike type vindmøller. Med simulatoren kan vi studere hvordan produksjonssystemene bør designes og drives for å få en optimal produksjon av hydrogen fra vindkraft, sier Jørgen Thon ved Statkraft.
 
– Grunnen til at vi ser spesielt på vindkraft i dette prosjektet, er at det på verdensbasis, og spesielt i Norge, er et stort potensial for miljøvennlig hydrogenproduksjon fra vindenergi. Ved å bruke overskuddskraft til å produsere hydrogen, kan denne lagres til dager når det er lite vind og forbruket er større enn produksjonen. Da kan hydrogen omdannes til elektrisitet og overføres til strømnettet eller selges som drivstoff i transportsektoren, sier Thon.
 
I tillegg vil en doktorstudent ved NTNU se på hvordan produksjonssystemene for hydrogen bedre kan tilpasses behovet til brukerne.

Hydrogen fra naturgass

Statoil vil jobbe med nye og lovende teknologier for produksjon av hydrogen fra naturgass hvor CO2 skal skilles ut. Selv om det finnes teknologier for dette som allerede er tilgjengelig i større skala, er disse generelt kostbare og energikrevende.  Statoil vil derfor bruke prosessanlegget til å teste ut nye og lovende teknologier for å fange CO2, slik at hydrogen kan produseres fra naturgass uten utslipp av CO2 på en billig måte.  
– Vi satser på å få et fleksibelt anlegg for produksjon og bruk av hydrogen. På denne måten kan vi teste ut mange ulike sider ved hydrogen, sier Ragne Hildrum.
 
Det Norske Veritas planlegger å utvikle og kvalifisere sikker og pålitelig teknologi samt tjenester innen rådgivning, kvalifisering og sertifisering på basis av aktivitetene ved teknologisenteret.
– Vi ser en økt pågang i markedet, og vi bygger opp vår hydrogenkompetanse gjennom prosjektdeltagelse. Vi forventer en bevegelse i energimarkedet mot alternativ og fornybar energi, sier Ståle Selmer-Olsen, prosjektansvarlig hos DNV og medlem Hytrecs styringskomité.

Tunge forskningsmiljøer

Med Hytrec ønsker de tre selskapene å posisjonere seg på hydrogenfeltet og få et nærmere samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer. At hydrogensenteret er plassert i Trondheim, er ikke tilfeldig.
– Trondheim er teknologihovedstaden i Norge med blant annet tunge forskningsmiljøer som SINTEF, NTNU og forskningsavdelingen til Statoil, sier Hildrum.
 
Hydrogen er et langsiktig satsingsområde for de tre selskapene og Hytrec er et viktig bidrag i denne satsingen.
– Hydrogen er et naturlig satsingsfelt blant annet fordi energibæreren gir en utrolig fleksibilitet i valg av energikilder. Hydrogen kan produseres lokalt fra for eksempel vindmøller og småkraftverk eller i større skala fra for eksempel naturgass. Samtidig kan hydrogen benyttes i både transport- og stasjonær sektor. En større integrasjon mellom disse sektorene kan føre til en mer robust energiforsyning, sier Hildrum.

Fokus på miljøgevinst

– Det er viktig å få fram at teknologiene vi jobber med faktisk skal gi en miljøgevinst. Vi fokuserer først og fremst på bedre miljø og livskvalitet. For eksempel vil CO2 som skilles ut fra naturgass ved hydrogensenteret bli brukt slik at det ikke slippes ut i atmosfæren. Men mengden CO2 er selvsagt for liten til at den for eksempel skal lagres i undergrunnen i Nordsjøen, slik som kan være aktuelt for større anlegg, sier Hildrum.
 
Også myndighetene har troen på hydrogen som framtidens energibærer. I en pressemelding 26. august 2005 skriver Samferdselsdepartementet at ”Transportsektoren står i dag for over 25 prosent av de norske utslippene av klimagasser. For å oppfylle Kyotoavtalen og Norges internasjonale miljøforpliktelser er det nødvendig med en overgang fra bruk av fossilt drivstoff til alternative og mer miljøvennlige drivstoff, spesielt hydrogen og andre nullutslippsløsninger.
Samferdselsdepartementet vil derfor sammen med Olje- og energidepartementet samordne og styrke satsingen på forskning og utvikling av alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi, med særlig vekt på teknologi som er nødvendig for å ta i bruk hydrogen som energibærer.”

Last updated: 19.04.2006

HYDROGENSENTER. Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas planlegger å etablere et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim. Senteret vil inneholde forskningsfasiliteter, et besøkssenter og praktisk demonstrasjon av hydrogenbruk i transportsektoren og til elektrisitet og varme. HYDROGENSENTER. Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas planlegger å etablere et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim. Senteret vil inneholde forskningsfasiliteter, et besøkssenter og praktisk demonstrasjon av hydrogenbruk i transportsektoren og til elektrisitet og varme.
FLEKSIBEL OG MILJØVENNLIG. Ragne Hildrum og Jørgen Thon ved Statkraft har tro på hydrogen som en fleksibel og miljøvennlig energibærer.FLEKSIBEL OG MILJØVENNLIG. Ragne Hildrum og Jørgen Thon ved Statkraft har tro på hydrogen som en fleksibel og miljøvennlig energibærer.

Strategisk råd for hydrogen i Norge

Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet oppnevnte nylig et strategisk råd for myndighetenes satsing på hydrogen. Rådet skal gi faglige innspill til den videre nasjonale satsingen på hydrogen som energibærer.

Rådet består av representanter fra universiteter og høyskoler, institutter, næringsliv, interesseorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og direktorater. Rådets sammensetning sikrer en kompetent og bred deltakelse innenfor de fagområder som er relevante for en satsing på hydrogen. Rådets kompetanse dekker både forskning og teknologi, informasjon og opplæring, internasjonalt samarbeid, sikkerhet, standarder, regelverk og miljøhensyn.

Hydrogenrådet, som ledes av Steffen Møller-Holst ved NTNU/SINTEF, skal blant annet utarbeide en overordnet handlingsplan som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med hydrogen i Norge.

Hva er hydrogen? 

Hydrogen framstilt med miljøvennlig energi forventes å få en viktig rolle som fremtidens energibærer. Som brensel har hydrogen ingen andre lokale utslipp enn vann, og hydrogen kan  benyttes både i kjøretøyer og i kombinerte kraft- og varmeløsninger.

Hydrogen kan produseres ved kjemisk omforming av naturgass eller fra vann ved hjelp av elektrisk strøm. Når produksjonen fra naturgass gjøres med CO2-håndtering og elektrisiteten produseres med fornybar energi, vil hydrogen som energibærer representere null utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige gasser.

  • Hydrogen er en fargeløs og ugiftig gass ved normalt trykk og temperatur
  • Hydrogen finnes bundet i vann og organiske materialer som planter og fossile brensler
  • Hydrogen finnes ikke naturlig, men kan framstilles fra for eksempel naturgass og ved spalting av vann
  • Hydrogen er en energibærer og ikke en energikilde
  • Hydrogen er brennbart og kan derfor brukes som drivstoff

Kilde: www.hytrec.no

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>