Bookmark and share

Cicerone 3-2006

Norske kommuner dårlig forberedt

Carlo Aall ved Vestlandsforskning hevder norske kommuner er dårlig forberedt på klimaendringer. Han mener at kommunene bør ta tak i dette problemet både av egeninteresse og for å få liv i klimadebatten.

– Jordskredet i Bergen i fjor høst viser at klimaendringer kan ta liv også her i Norge, selv om nordmenn neppe vil dø i noe større omfang på grunn av klimaendringer slik det kan bli i andre land, sier forskningsleder Carlo Aall ved Vestlandsforskning.
 
Aall hevder at selv om det vil være stor variasjon i hvordan norske kommuner blir påvirket, er det viktig for alle å kartlegge sin sårbarhet for både klimaendringer og klimapolitikk.
– Noen samfunn vil tjene og noen vil tape på klimaendringer. Andre igjen vil totalt sett ikke bli påvirket i det hele tatt, sier Carlo Aall.
 
Han påpeker at noen kommuner kan bli påvirket av klimaendringer, for eksempel kommuner med stor sysselsetting i landbruk, fiskeri eller vinterturisme. På den andre siden kan kommuner med såkalt utslippsintensiv industri eller som er direkte avhengig av mye fly- og privatbiltransport bli rammet av strenge krav om utslippskutt.

Globalt problem med lokal fokus

– Hvis kommunene fokuserer på egen sårbarhet, vil folk få en større nærhet til utfordringen med klimaendringer. Dette kan øke bevisstheten om klima totalt sett og også hjelpe til med å løfte opp debatten om global oppvarming og hvordan man kan redusere utslipp av klimagasser på lokalt nivå. Globale miljøproblemer må oversettes til lokale forhold, sier han.
 
Aall mener at miljøbevegelsen har bidratt til at det har vært lite fokus på tilpasning til klimaendringer av frykt for at dette vil ta bort forsøk på å dempe utslippene av klimagasser.
– Men i dagens situasjon må vi gjøre begge deler. Jeg tror at lokal tilpasning vil gi større sjanse for at folk engasjerer seg i klimadebatten og dermed gjør det enklere også å redusere utslippene.
 
Carlo Aall mener også at forskningen har gitt nok kunnskap om konsekvensene av klimaendringer til at kommunene kan begynne å handle.
– Bare å fokusere på sårbarhet basert på dagens klima er en god start, sier han.

Samarbeid med Flora kommune

Flora kommune ligger helt ute ved kysten av Sogn og Fjordane fylke. Kommunen kan være ekstra sårbar for klimaendringer på grunn av høy sysselsetting i havbruk og fiske. I tillegg gjør mye nedbør kommunen sårbar for blant annet jordskred og springflo. Plansjef Øyvind Bang Olsen påpeker at kommunen har et ansvar for infrastruktur og bygg som kan bli skadet av klimaendringer. I tillegg er bærekraftig utvikling et viktig tema i kommunen.
– I forbindelse med Lokal Agenda 21 har vi jobbet med en del prosjekter for bærekraftig utvikling uten at vi har fått det helt til. I 2004 hadde vi et fellesmøte med næringslivet hvor Vestlandsforskning fortalte om klimaendringer og presenterte sine klimasårbarhetsanalyser. Vi samarbeider nå med Vestlandsforskning om en sårbarhetsanalyse for vår kommune, sier Bang Olsen.

Involverer skolene

I arbeidet med sårbarhetsanalysen har også Vestlandsforskning involvert skolene i kommunen. Ungdomsskoleelever skal intervjue foreldre og besteforeldre om tidligere ekstreme værhendelser og kartlegge disse. Elever ved videregående skole skal intervjue bedrifter i kommunen og måle hvor bevisste disse er på konsekvenser av klimaendringer.
– På denne måten håper vi å engasjere ungdom i temaet og samtidig få inn noen nyttige data, sier Carlo Aall ved Vestlandsforskning.
 
Arbeidet inngår i klimaplanleggingen som tar for seg både tilpasning til klimaendringer og lokale tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Carlo Aall peker på at dette er første gang en norsk kommune jobber med planlegging som kombinerer utslippsreduksjoner og klimatilpasning.
 
Bang Olsen mener at klima bør være et punkt som legges inn ved godkjenning av bygg og utarbeiding av reguleringsplaner så langt dette er mulig.
– Normalt blir det utarbeidet en nasjonal strategi som blir innført på lokalt nivå, men dette finnes ennå ikke på klima, sier plansjefen.

Les mer:

Last updated: 30.05.2006

”Globale miljøproblemer må oversettes til lokale forhold.”

”Bare å fokusere på sårbarhet basert på dagens klima er en god start.”

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>