Bookmark and share

Cicerone 5-2006

Lønsomme utslippskutt i California

Nylig underskrev Californias guvernør Arnold Schwarzenegger en lov som forplikter delstaten til å kutte utslippene av klimagasser ned til 1990-nivå innen 2020 og ytterligere 80 prosent innen 2050. En tidligere studie tyder på dette er mulig å få til med økonomisk gevinst for delstaten.

Tidligere i år kom Climate Action Team (CAT) i California ut med en rapport som har mange av de samme konklusjonene som Lavutslippsutvalget her i Norge. Hovedkonklusjonen i rapporten fra CAT er at Schwarzeneggers utslippsmålsettinger er mulig å oppnå med økonomisk gevinst for delstaten. Dette står i sterk kontrast til påstanden til USAs president George W. Bush om at utslippskutt vil ødelegge landets økonomi.
 
CAT, som ble dannet i 2005, er en gruppe med representanter fra ulike myndighetsorganer innen landbruk, transport, energi og avfall.

Nye jobber og økt inntekt

Foreløpige økonomiske analyser tyder på at CATs anbefalte virkemidler kan resultere i 83 000 nye arbeidsplasser og en økning i inntekt på fire milliarder dollar for California innen 2020. Imidlertid erkjenner utvalget at det er utfordrende å redusere utslipp av klimagasser. En avgjørende forutsetning for suksess er ifølge CAT et fortsatt sterkt lederskap samt koordinert innsats fra de ulike myndighetsorganene.
 
I motsetning til det norske Lavutslippsutvalget som fokuserer på store tiltak som kan bidra til store utslippskutt, har CAT fokusert på hvilke virkemidler som kan bidra til å innfri målsettingene. Et virkemiddel er innføring av rammevilkår fra myndighetene som for eksempel en skatt på elektrisitet. Dette får andre til å sette i gang tiltak som for eksempel å spare strøm.

Informasjonskampanje

Som en forutsetning for å oppnå målene har begge utvalgene uttrykt viktigheten av en bred informasjonskampanje om klimaendringer for å skape forståelse for hvorfor det er nødvendig med utslippskutt. I transportsektoren har begge utvalgene fokus på biodrivstoff, mens CAT har tydeligere fokus på hydrogen enn Lavutslippsutvalget. I California har de også bevaring og riktig forvaltning av skog, metanfangst fra søppelfyllinger og effektiv vannforsyning på sin liste, noe som kan være mindre viktige områder for Norge.

Press på George W. Bush

Nylig besøkte Arnold Schwarzenegger New York for å diskutere Californias klimapolitikk med andre republikanere. Det er ventet at delstatens progressive klimapolitikk kan inspirere andre delstater og tvinge president George Bush til å innføre bindende utslippsforpliktelser for hele USA. California har i flere andre miljøsaker – som luftforurensning og blyfri bensin – vært en foregangsstat i USA for å få innført ny lovgivning.

Listen over virkemidler

Gruppen Climate Action Team kommer med følgende anbefalinger for virkemidler som kan virkeliggjøre Californias guvernør Arnold Schwarzeneggers målsettinger.

 1. Et bredt, markedsbasert kvotesystem som bruker økonomiske insentiver for å redusere kostnader, ivareta fortsatt økonomisk vekst og fremme innovasjon. Det skal også undersøkes muligheter for et felles kvotemarked med andre delstater.
 2. Obligatorisk rapportering av utslippstall fra store utslippskilder som petroleums- og kraftindustri.
 3. En bred informasjonskampanje for å informere publikum om klimaendringer og hvordan man kan redusere utslipp og tilpasse seg konsekvenser av klimaendringer.
 4. En oppdatert makroøkonomisk analyse over kostnadseffektive klimatiltak.
 5. En storsatsing på biodrivstoff skal vurderes.
 6. Krav om at utbygging av ny elektrisitetskapasitet må komme fra kraftverk som har mindre eller like klimagassutslipp som et kombinert varme- og elektrisitetsgasskraftverk.
 7. Alle offentlige bygg skal ha samme mål for energiforbruk som private bygg.
 8. Utvikle utslippsrapportering fra lokale myndigheter.
 9. Langsiktig finansiering av forskning og utvikling av utslippsreduserende teknologier.

Last ned hele rapporten på www.climatechange.ca.gov

Last updated: 03.11.2006

Californias utslippsmål

USAs delstat California er verdens tolvte største utslipper av klimagasser i verden. I juni 2005 satte guvernør Arnold Schwarzenegger ulike utslippsmål for California:

 • Klimagassutslipp på 2000-nivå innen 2010
 • Klimagassutslipp på 1990-nivå innen 2020
 • Klimagassutslipp på 80 prosent under 1990-nivå innen 2050

I tillegg har delstaten fra før et mål om at 20 prosent av kraftforbruket komme fra fornybare kilder innen 2010.

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>