Bookmark and share

Cicerone 6-2006

Oppfølging av Lavutslippsutvalget

Tidligere i høst kom lavutslippsutvalget med konklusjonen om at det er fullt mulig og ikke veldig dyrt for Norge å redusere utslippene av klimagasser med to tredjedeler innen 2050. På et seminar arrangert av forskningsprogrammet RENERGI ble det diskutert hvordan norske myndigheter kan følge opp konklusjonene fra Lavutslippsutvalget.

Naiv tiltro til teknologi

Sosiolog Knut Holtan Sørensen ved NTNU syns at Lavutslippsutvalgets tiltro til mulighetene for massive utslippskutt er en smule naiv.
 
– Basert på historisk erfaring bør vi være skeptiske til at et teknologisk løft slik Lavutslippsutvalget skisserer vil skje uten videre, sier han.
 
– For å få til dette må lavutslippssamfunnet eller hydrogensamfunnet bli noe vi ønsker oss. Vi må gå bort fra å framstille dagens samfunn som et attraktivt samfunn som vi bare må fikse litt på.
 
– Lavutslippsutvalgets tiltakspakke er for snever. Vi må diskutere samfunnsutviklingen. Politikken må komme tilbake, sier Holtan Sørensen.

Tverrpolitisk enighet er en nøkkel

Statsviter Tora Skodvin ved CICERO Senter for klimaforskning er enig i at Lavutslippsutvalget har tatt for lite hensyn til politiske realiteter. Hun tror bred tverrpolitisk enighet om klimatiltak avgjørende for å få til en effektiv klimapolitikk.
 
– Trenger vi politikere med veldig høye ambisjoner i klimapolitikken? Det kan være minst like viktig å inngå kompromisser med politiske motstandere som sikrer stabile rammebetingelser slik at klimapolitikken ikke går i bølgedaler ved hvert valg, sier hun.

Trenger vi holdningskampanjer?

For å få gjennomslag for klimatiltak i befolkningen foreslår Lavutslippsutvalget en langvarig opplysningskampanje om klima. Sosialpsykolog Einar Strumse ved Høgskolen i Lillehammer sier at mye tyder på at folk er ganske miljøvennlig innstilt allerede.
 
– Holdningskampanjer kan øke folks bevissthet og endre holdninger, men fører sjelden til atferdsendring. Grunnen er at slike kampanjer bare fjerner informasjonsrelaterte barrierer, men ikke ytre barrierer som for eksempel de økonomiske, sier Strumse.
 
For å få en effekt anbefaler Strumse at myndighetene jobber parallelt med de ytre barrierene. Et enkelt eksempel kan være at det ikke hjelper å ha en kampanje for å kjøre mer kollektivt hvis det ikke finnes et godt kollektivtilbud. Da vil de ytre barrierene bli for store til at kampanjen får noen effekt.

Last updated: 20.12.2006

Bjørnøy ber om innspill til ”Et klimavennlig Norge”

Miljøvernminister Helen Bjørnøy inviterer til en offentlig høring av Lavutslippsutvalgets innstilling, Et klimavennlig Norge. Høringsfristen er 27. februar 2007.

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>