Bookmark and share

Klima 1-2007

Klimateknologier anbefalt av FNs klimapanel

Nøkkelteknologier for å redusere utslippene av klimagasser på kort og lang sikt listet opp av FNs klimapanel. Teknologiene er listet opp etter sektor og rekkefølgen er tilfeldig.

 1. Allerede kommersielt tilgjengelige teknologier
 2. Teknologier som ventes å være kommersielle før 2030

Energiproduksjon

 1. Forbedret energieffektivitet, skifte fra kull til gass, atomkraft, fornybare energikilder til elektrisitets- og varmeproduksjon (vann-, sol- og vindkraft, geotermisk varme og bioenergi). Kombinert varme og elektrisitetsproduksjon, tidlig innfasing av fanging og lagring av CO2 (CCS)
 2. Fangst og lagring av CO2 fra kull-, gass- og biokraftverk, avansert atomkraft, avanserte teknologier for fornybar energi inkludert bølge- og tidevannskraft og solceller

Transport

 1. Mer drivstoffeffektive kjøretøyer, hybridbiler, renere dieselbiler, biodrivstoff, skifte fra veitrafikk til jernbane og kollektivtrafikk, ikke-motorisert transport (sykling og gange), transportplanlegging
 2. Andre generasjons biodrivstoff, mer effektive fly, avanserte hybdrid- og el-biler med bedre batterier

Bygninger

 1. Effektiv lyssetting, mer effektive elektriske artikler inkludert til varming og kjøling, bedre komfyrer, bedre isolasjon, integrerte designløsninger for solenergi, alternative kjølevæsker, gjenbruk av fluorgasser
 2. Integrert design for næringsbygg med teknologier som inteligent styring og kontroll av energiforbruk, solcellepaneler intergrert i bygg

Industri

 1. Mer effektiv bruk av elektrisk utstyr, gjenbruk av varme, gjenbruk og erstatning av råmaterialer, kontroll på utslipp av andre klimagasser enn CO2, en lang liste med prosesspesifikke teknologier
 2. Avansert energieffektivisering, fangst og lagring av CO2 fra sement-, ammoniakk- og jernproduksjon, nye teknologier for aluminiumsproduksjon

Landbruk

 1. Øke opptaket av karbon i landjorda, bedre metoder for risdyrking og håndtering av gjødsel fra husdyr for å redusere metanutslipp, bedre teknikker for bruk av kunstgjødsel for å redusere utslippene av N2O, bioenergi til å erstatte fossile brensler, energieffektivisering
 2. Forbedret avlingsutbytte

Skogbruk

 1. Skogplanting, skogforvaltning, redusere avskoging, kontroll av skogprodukter, bruk av skogprodukter til bioenergi
 2. Forbedring av tresorter for å øke produktivitet og opptak av karbon, bedre målemetoder for å analysere potensialet for karbonopptak i vegetasjonen og jorda, landjordsendringer

Avfall

 1. Fanging av metan fra søppelplasser, energiproduksjon fra avfall, kompostering av organisk avfall, behandling av vann fra avfall, resirkulering og minimering av mengde avfall
 2. Biodekke og biofilter for å optimalisere metanoksidering

Referanse

 • FNs klimapanels fjerde hovedrapport (2007), delrapport 3, sammendrag for beslutningstakere

Last updated: 13.06.2007

AvfallAvfall
BygningerBygninger
IndustriIndustri
LandbrukLandbruk
SkogbrukSkogbruk
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>