Bookmark and share

Klima 1-2007

Jorda påvirkes allerede

FNs klimapanels andre delrapport om konsekvenser av klimaendringer konkluderer med at de fleste områder på jorda allerede påvirkes av global oppvarming.

Siden FNs klimapanels tredje hovedrapport kom ut i 2001, har antall studier av observerte trender i det fysiske og biologiske systemet og deres tilknyting til regionale klimaendringer økt betraktelig. Kvaliteten på dataene er også blitt bedre.

Observerte konsekvenser

Den andre delrapporten til klimapanelets fjerde hovedrapport konkluderer derfor med at observasjoner fra alle kontinenter og de fleste havområder viser at mange natursystemer påvirkes av regionale klimaendringer, særlig temperaturøkning.
 
Klimapanelets vurdering av over 29 000 dataserier fra 75 studier siden 1970 viser at det trolig er en menneskeskapt oppvarming som har påvirket mange fysiske og biologiske systemer.
 
Særlig gjelder dette endringer i snø, is og permafrost hvor klimapanelet konkluderer at det er høy grad av sikkerhet om at disse natursystemene påvirkes.

Tidligere vår

Videre sier klimapanelet med svært høy grad av sikkerhet at den siste tids oppvarming sterkt påvirker skog- og biologiske systemer som for eksempel tidligere vår og forflytning av arter.
 
Panelet sier også med høy grad av sikkerhet at endringer i biologiske systemer i hav og ferskvann har sammenheng med økende vanntemperaturer, endringer i isdekke, saltholdighet, oksygennivå og sirkulasjon.
 
Andre effekter av klimaendringer på natur og mennesker er økende, men mange er vanskelige å identifisere på grunn av tilpasning og ikke-klimatisk påvirkning. Eksempler på konsekvenser som er blitt dokumentert med medium grad av sikkerhet er blant annet effekter på landbruk på den nordlige halvkule, heterelaterte dødsfall, infeksjonssykdommer og dårlige forhold for alpinsport i visse områder.

Framtidige konsekvenser

FNs klimapanel har også vurdert studier basert på matematiske klimamodeller av framtidige konsekvenser av klimaendringer. De konkluderer blant annet med at hvis vi fortsetter å slippe ut klimagasser som nå, vil tørre områder bli tørrere og våte områder bli våtere.
 
I løpet av dette århundret vil vann som er lagret i isbreer og snø minke. Dette vil redusere tilgangen på vann i regioner hvor mer enn en sjettedel av verdens befolkning bor i dag.
 
Mange millioner flere mennesker vil trolig bli rammet av flom hvert år på grunn av havnivåøkning innen 2080. Lavtliggende områder med høy befolkningstetthet der tilpasningsevnen er relativ lav vil være spesielt utsatt.
 
Opptaket av karbon i skog vil trolig nå toppen i midten av dette århundret og deretter svekkes eller reverseres, noe som vil føre til forsterkede klimaendringer.

Referanse

  • FNs klimapanels fjerde hovedrapport (2007), delrapport 2, sammendrag for beslutningstakere

Last updated: 13.06.2007

Foto: Tone Veiby.Foto: Tone Veiby.

“Mange millioner flere mennesker vil trolig bli rammet av flom hvert år på grunn av havnivåøkning innen 2080.“

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>