Bookmark and share

Klima 1-2008

Ny fase for norsk CO2-håndtering

Med opprettelsen av Gassnova SF starter en ny fase for CO2-håndtering i Norge. Fra tidligere å støtte teknologiutvikling på fangst og lagring av CO2, skal statsforetaket nå også gjennomføre den faktiske utbyggingen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø og et testsenter for CO2-håndtering på Mongstad.

– For Gassnova SF innebærer dette større budsjetter og en annen type organisering for å styre disse prosjektene på en effektiv måte i samarbeid med industrien. Det er snakk om store investeringer i ny teknologi som må utvikles på en fornuftig måte, sier Bjørn Erik Haugan, administrerende direktør i Gassnova SF.
 
Haugan mener at den norske innsatsen på CO2-håndtering går inn i en ny fase fra 2008.

Norge satser tungt

– Politikerne har snakket mye om dette klimatiltaket i mange år og nå følger Regjeringen og Stortinget opp med bevilgninger til den faktiske gjennomføringen. Her viser politikerne vilje til å satse tungt, sier han.
 
– Dette er et område som krever tett samarbeid mellom industri og det offentlige. CO2-håndtering er en industriell aktivitet, og vi oppnår ikke suksess uten at industrien stiller opp. Vi har sett en positiv holdningsendring og involvering fra industrien de siste årene, legger Haugan til.

Fangstanlegg på Kårstø

Han vil ikke ta stilling til når det første CO2-frie gasskraftverket vil stå ferdig i Norge, men lover å ha ferdig et beslutningsgrunnlag for Kårstø i løpet av 2009. Her skal Gassnova si hvor mye utbygging vil koste, og hvor lang tid det vil ta.
 
– Teknologien som skal brukes er klar i prinsippet, men er likevel bare utprøvd i mindre skala. En viktig utfordring blir å skalere opp rensetekno­logien til et fullskalaanlegg, sier Haugan.
 
En annen utfordring blir å gjøre renseprosessen mindre energikrevende, og dermed billigere per tonn CO2 som renses.  Kostnadene for bygging av et fangstanlegg for CO2 på Kårstø ble i 2006 beregnet til 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnadene for CO2-transport i rør til Nordsjøen for injeksjon under havbunnen.  Dette betyr at investeringene alene ble anslått til vel fem milli­arder. Omtrent det samme vil det koste å drifte anlegget i den beregnede levetiden på 25 år.
 
– Det blir omkring 700 kroner per tonn CO2. Det er antakelig for mye hvis man vil ha bred anvendelse av teknologien internasjonalt, sier Haugan.
 
– Målet må være å komme ned på nivået på klima­kvoter, det vil kanskje si omlag 200 kroner per tonn.

Testsenter på Mongstad

På det planlagte testsenteret for CO2-fangst på Mongstad skal to ulike fangsteknologier testes ut for blant annet å forsøke å gjøre noe med de høye rensekostnadene. En forholdsvis kjent teknologi skal testes parallelt med annen, mer uprøvd metode. I tillegg skal man teste fangst av to ulike avgasser som likner henholdsvis på eksosen fra kull­kraft- og fra gasskraftverk.
 
Mye skal altså skje før Mongstad er i full drift – med fullskala CO2-håndtering på plass. Igjen er Haugan tilbakeholden med å komme med kon­krete spådommer om ferdigstillelsen. Han minner likevel om at 2012 er et kontraktfestet tidspunkt for investeringsbeslutning for dette anlegget.
 
– Men dette er en svært ambisiøs tidsplan som vil kreve enorm disiplin og målrettet arbeid.

Ikke nok med bare fornybar

Haugan mener at storsatsingen på CO2-håndtering er nødvendig for å kunne gjøre store globale utslippsreduksjoner slik som FNs klimapanel viser behovet for i sin siste rapport. Han peker på at de fleste studier som ser på framtidens energi­produksjon viser at vi fortsatt har bruk for fossile energikilder. Han tror ikke verdens energibehov kan dekkes med bare fornybare energikilder, selv om det selvsagt også må satses på disse kildene.
 
– Hvor stort potensial CO2-håndtering vil ha, vil være avhengig av hvor billig fangstkostnadene blir og hvor dyre utslippskostnadene blir i framtiden. Disse må nærme seg hverandre for å hindre at tekno­logien skal bli et subsidiesluk, sier Haugan.

Last updated: 20.02.2008

KÅRSTØ. Gassnova SF skal finne ut hvor mye utbygging av fangstanlegget for CO<sub>2</sub> på Kårstø vil koste, og hvor lang tid det vil ta. Foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro
KÅRSTØ. Gassnova SF skal finne ut hvor mye utbygging av fangstanlegget for CO2 på Kårstø vil koste, og hvor lang tid det vil ta. Foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro

Gassnova SF

  • Gassnova SF er statens operative foretak for CO2-håndtering, som inkluderer utbygging av anlegg for CO2-fangst, -transport og for geologisk lagring. Dessuten støtter Gassnova SF teknologiutvikling i indu­strien med midler fra Gassteknologifondet.
  • Gassnova er statens hovedverktøy for å stimulere og iverksette aktivitet rundt fullskala håndtering av CO2.
FANGSTSJEF. Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør i Gassnova SF, skal lede Regjeringens satsing på CO<sub>2</sub>-håndtering i årene framover. Foto: Gassnova SFFANGSTSJEF. Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør i Gassnova SF, skal lede Regjeringens satsing på CO2-håndtering i årene framover. Foto: Gassnova SF
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>