Bookmark and share

Klima 3-2010

Leder: Tålmodighetens prøve

Jens Stoltenberg har gått fra månelanding på egen jord til å redde regnskogen på andres jord

CICERO Senter for klimaforskning fylte nylig 20 år. Forskningsinstituttet skal forske fram og formidle kunnskap om årsakene til klimaendringer og tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser. CICERO ble opprettet av Universitetet i Oslo i 1990 etter initiativ fra daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. Gjennom 20 år har CICERO forsket og formidlet bredt om klimaproblemet og klimapolitikken. Instituttet er blitt et internasjonalt anerkjent klimaforskningsinstitutt og er ledende på klimaformidling i Norge. Men innsatsen har tilsynelatende hatt liten effekt. På 20 år har Norges årlige utslipp av klimagasser økt med 8 prosent i stedet for å bli redusert.
 
En ny rapport fra Riksrevisjonen kritiserer norske myndigheters måloppnåelse i klimapolitikken. De konkluderer riktignok med at Norge vil kunne innfri forpliktelsene i Kyoto-protokollen ved å kjøpe kvoter utenlands, men med dagens virkemidler vil de innenlandske utslippene fortsette å øke. Målet fra klimaforliket i Stortinget om å redusere utslippene med minst 20 prosent innen 2020, henger i en tynn tråd.
 
Med utslippshistorien tatt i betraktning er 20 prosent utslippskutt i løpet av ti år svært ambisiøst. Men det er trolig ikke nok for å unngå en farlig temperaturøkning. Tidligere beregninger ved CICERO antyder at det kreves minst 80 prosent kutt globalt innen 2050 for å unngå en temperaturøkning på over to grader. Vi kan ikke forvente at andre land skal gå lenger enn Norge som er et av verdens rikeste land. I København sendte de fattige landene et tydelig signal om at det er de rike landene som er ansvarlige for å kutte i sine egne utslipp før utviklingslandene eventuelt kommer etter.
Selv om Norge gjør det dårlig på hjemmebane, blir vi imidlertid møtt med lovord på den internasjonale arenaen. Kanskje fordi den internasjonale konkurransen om å være best i utslippskutt ikke er særlig hard. Litt finansiering av utslippsreduserende tiltak i andre land enn sitt eget kan gjøre susen. Jens Stoltenberg har gått fra månelanding på egen jord til å redde regnskogen på andres jord. Men selv om dette tilsynelatende er et prisverdig tiltak, vil det ikke løse det grunnleggende problemet i klimaforhandlingene – mistilliten mellom utviklingslandene og industrilandene. For at denne floken skal løses opp, må de rike landene vise at de kan redusere sine egne utslipp.
 
Samme år som CICERO ble opprettet, kom FNs klimapanel (IPCC) med sin første hovedrapport – og satte klimaproblemet for alvor på den politiske dagsorden. Den hittil siste hovedrapporten som kom i 2007, konkluderer med at det er meget sannsynlig at temperaturstigningen vi har sett de siste femti årene er menneskeskapte. Selv om bevisstheten om klimaproblemet har økt betraktelig de siste 20 årene, og mange prisverdige klimatiltak er satt i gang, fortsetter utslippene å øke. 
 
Man må være svært tålmodig for å jobbe med dette fagfeltet.

Last updated: 31.05.2010

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>