Del

Nettsaker

Lær mer om klima!

Du kan lære deg det grunnleggende om klima - eller gå i dybden om emnet på den norske versjonen av det internasjonale klimaleksikonet ESPERE. Bruk CICEROs stikkordliste for å finne temaet du vil vite mer om!

ESPERE BLE SIST OPPDATERT I 2006

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A
Aerosoler: Hva blir partiklene til?
Aerosoler: Aerosoler og klima
Albedo: Albedo
Altocumulus: De forskjellige skytypene
Altostratus: De forskjellige skytypene
Atmosfæren: Vann i atmosfæren
Atmosfæren: Nedre atmosfære - Innføring
Atmosfæren: Øvre atmosfære - Innføring

B
Bukleskyer: De forskjellige skytypene
Byer: Klima i byer
Byer: Hva styrer det urbane klimaet?
Byer: Luftforurensing
Byer: Luftforurensing forårsaket av menneskelig aktivitet
Byer: Hva er luftforurensing?
Byer: Årsaker til menneskeskapt luftforurensning
Byer: Negative virkninger av luftforurensning
Byer: Områder som er truet av luftforurensning
Byer: Lokal luftsirkulasjon
Bygeskyer: De forskjellige skytypene


C
Cirrus-skyer: De forskjellige skytypene
Cirrocumulus: De forskjellige skytypene
Cirrostratus: De forskjellige skytypene
Cumulonimbus: De forskjellige skytypene
Cumulus: De forskjellige skytypene

D
Drivhuseffekten: Jordbrukets bidrag til drivhuseffekten
Dyr: Korttidsvarsel ved hjelp av planter og dyr

E
El Niño: El Niño og La Niña - globale virkninger
Eutrofiering: Næringssalter og problemene med eutrofiering i kystfarvann

F
Farger: Albedo
FN: FNs klimapanel
FN: FNs klimapanels framtidsscenarier
FN: FNs rammekonvensjon om klimaendring
Folkemeteorologi: Langtidsvarsling i folkemeteorologien
Folketro: Værvarsling i folketroen
Framtidsscenarier: FNs klimapanels framtidsscenarier
Fronter: kaldfronter, varmfronter og okklusjoner
Føn-effekten: Føn-effekten


G

Global sirkulasjon: Global atmosfærisk sirkulasjon

H
Haugskyer: De forskjellige skytypene
Havet: Innføring
Havet: Havet og klimaet
Havet: Vannets spesielle egenskaper
Havet: Havets sirkulasjon
Havet: Hvordan havet tar opp karbondioksid
Havet: Næringssalter i havet
Havet: Planteplankton og næringssalter i havet
Havet: Planteplanktonets periodiske vekstsyklus
Havet: Næringssalter og problemene med eutrofiering i kystfarvann
Havet: Gasser fra planteplankton
Havet: Svovelgasser
Havet: Andre gasser fra havet - 1
Havet: Andre gasser fra havet - 2
Helse: Hvordan påvirker partiklene helsen vår?
Horisontal utstrekning: Troposfærens horisontale utstrekning
Høytrykk: Høytrykkssystemer og lavtrykkssystemer


I

Infrarød stråling: Skyer og klima

J

K
Kaldfronter: kaldfronter, varmfronter og okklusjoner
Karbondioksid: Hvordan havet tar opp karbondioksid
Klima: Hva er vær? - Forskjellen på vær og klima
Klima: Hva styrer det urbane klimaet?
Klima: Havet og klimaet
Klima: Aerosoler og klima
Klima: Mat og klima
Klima: Planter og klima
Klima: Klimaspørsmålet
Klima: Hvordan endrer mennesker klimaet?
Klima: Hvordan klimaendringer påvirker planter
Klimakonvensjonen: FNs rammekonvensjon om klimaendring
Klorfluorkarboner: Klorfluorkarboner (KFK) og hull i ozonlaget
Konsekvenser: Følger for mennesker
Konveksjon: Konveksjon
Korttidsvarsling: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer
Kulturplanter: Fordelingen av kulturplanter over hele jorda

L
La Niña: El Niño og La Niña - globale virkninger
Lag: Lagene i atmosfæren
Lagskyer: De forskjellige skytypene
Landbruk: Mat og klima
Landbruk: Planter og klima
Landbruk: Planter og miljøet
Landbruk: Fordelingen av kulturplanter over hele jorda
Landbruk: Ugress og plantesykdommer
Landbruk: Jordbrukets bidrag til drivhuseffekten
Landbruk: Klimaspørsmålet
Landbruk: Hvordan klimaendringer påvirker planter
Landbruk: Framtidens matproduksjon
Landbruk: Tørke i middelhavslandene
Landbruk: Hva er tørke?
Landbruk: Forskjellige typer tørke
Landbruk: Tørke og ild
Langtidsvarsling: Langtidsvarsling i folkemeteorologien
Lave skyer: De forskjellige skytypene
Lavtrykk: Høytrykkssystemer og lavtrykkssystemer
Lokal sirkulasjon: Lokal sirkulasjon
Luft: Hva består den troposfæriske lufta av?
Luftforurensning: Luftforurensing forårsaket av menneskelig aktivitet
Luftforurensning: Hva er luftforurensing?
Luftforurensning: Årsaker til menneskeskapt luftforurensning
Luftforurensning: Negative virkninger av luftforurensning
Luftforurensning: Områder som er truet av luftforurensning
Luftsirkulasjon : Lokal luftsirkulasjon

M
Makrellskyer: De forskjellige skytypene
Matproduksjon: Mat og klima
Matproduksjon: Planter og miljøet
Matproduksjon: Fordelingen av kulturplanter over hele jorda
Matproduksjon: Ugress og plantesykdommer
Matproduksjon: Framtidens matproduksjon
Matproduksjon: Jordbrukets bidrag til drivhuseffekten
Matproduksjon: Hvordan klimaendringer påvirker planter
Matproduksjon: Tørke i middelhavslandene
Matproduksjon: Hva er tørke?
Matproduksjon: Tørke og ild
Matproduksjon: Forskjellige typer tørke
Mellomhøye skyer: De forskjellige skytypene
Mennesker: Hvordan endrer mennesker klimaet?
Meteorologi: Langtidsvarsling i folkemeteorologien
Målinger: målinger i stratosfæren
Måne: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer

N
Nedbør: Sur nedbør
Nedbør: Hva er sur nedbør?
Nedbør: Hvordan sur nedbør virker på miljøet
Nedbør: Områder som er truet av sur nedbør
Nedbørsskylag: De forskjellige skytypene
Nedre atmosfære: Innføring
Nimbostratus: De forskjellige skytypene
Næringssalter: Næringssalter i havet
Næringssalter: Planteplankton og næringssalter i havet
Næringssalter: Næringssalter og problemene med eutrofiering i kystfarvann

O
Okklusjoner: kaldfronter, varmfronter og okklusjoner
Ozon: Ozon og hvordan ozonhullet oppstår
Ozon: Hvordan dannes ozon?
Ozon: Klorfluorkarboner (KFK) og hull i ozonlaget
Ozonhull: Ozon og hvordan ozonhullet oppstår
Ozonhull: Klorfluorkarboner (KFK) og hull i ozonlaget
Observasjon: Målinger i stratosfæren

P
Partikler: Aerosolkonsentrasjon og -sammensetning
Partikler: Hva blir de til?
Partikler: Hvor kommer de fra?
Partikler: Hvordan påvirker partiklene helsen vår?
Pinatubo-utbruddet: Hva blir partiklene til?
Planter: Korttidsvarsel ved hjelp av planter og dyr
Planter: Planter og klima
Planter: Hvordan klimaendringer påvirker planter
Planteplankton: Planteplankton og næringssalter i havet
Planteplankton: Planteplanktonets periodiske vekstsyklus
Planteplankton: Gasser fra planteplankton
Plantesykdommer: Ugress og plantesykdommer

Q

R
Regnbuer: Regnbuer
Regnbuer: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer
Rukleskyer: De forskjellige skytypene

S
Scenarier: FNs klimapanels framtidsscenarier
Sirkulasjon: El Niño og La Niña - globale virkninger
Sirkulasjon: Global sirkulasjon
Sirkulasjon: Lokal sirkulasjon
Sirkulasjon: Havets sirkulasjon
Skogbrann: Tørke og ild
Skyer: Skyenes albedo
Skyer: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer
Skyer: Vann i atmosfæren
Skyer og klima
Skyer: Skydannelse
Skyer: Skytyper
Skytyper: De forskjellige skytypene
Slørskyer: De forskjellige skytypene
Sol: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer
Sol: Sol og skyer
Stratosfæren: sammensetning
Stratosfæren: målinger i stratosfæren
Stratosfæriske aerosoler: Hva blir partiklene til?
Stratocumulus: De forskjellige skytypene
Stratusskyer: De forskjellige skytypene
Sur nedbør: Sur nedbør
Sur nedbør: Hva er sur nedbør?
Sur nedbør: Hvordan sur nedbør virker på miljøet
Sur nedbør: Områder som er truet av sur nedbør
Svovel: Svovelgasser
Sårbarhet: Sårbarhet og tilpasning

T
Tilbakekopling: Tilbakekopling
Tilpasning: Sårbarhet og tilpasning
Transport: Områder som er truet av sur nedbør
Troposfæren: En introduksjon til troposfæren
Troposfæren: Hva består den troposfæriske lufta av?
Troposfæren: variasjoner med høyde og temperatur
Troposfæren: forskjellige landskap - den horisontale utstrekningen
Troposfæren: Hva består den troposfæriske lufta av?
Trykksystemer: Høytrykkssystemer og lavtrykkssystemer
Tørke: Tørke i middelhavslandene
Tørke: Hva er tørke?
Tørke: Forskjellige typer tørke
Tørke: Tørke og ild
Tåkeskyer: De forskjellige skytypene

U
Ugress: Ugress og plantesykdommer
Urban bris: Lokal luftsirkulasjon
Urbane varmeøyer: Urbane varmeøyer
Urbant klima: Hva styrer det urbane klimaet?
Utslipp: Hvor kommer utslippene fra?

V

Varmeøyer: Urbane varmeøyer
Vann: Vann i atmosfæren
Vann: Vannets spesielle egenskaper
Varmfronter: kaldfronter, varmfronter og okklusjoner
Vær: Korttidsvarsel ved hjelp av planter og dyr
Vær: Hva er vær? - Forskjellen på vær og klima
Vær: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer
Vær: Langtidsvarsling i folkemeteorologien
Vær: Værvarsling i folketroen
Værvarsling: Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer
Værvarsling: Langtidsvarsling i folkemeteorologien
Værvarsling: Korttidsvarsel ved hjelp av planter og dyr
Værvarsling: Værvarsling i folketroen
Vertikal utstrekning: Troposfærens vertikale utstrekning

W

X

Y

Z

Æ

Ø
Øvre atmosfære: Innføring

Å

 

Sist oppdatert: 18.01.06

DRIVHUSEFFEKTEN: Solstråler (synlig lys) slippes inn i atmosfæren (gul stråling til venstre i figuren). Blanke overflater, skyer og støv i atmosfæren reflekterer en del av solstrålingen ut igjen (gul stråling i midten på figuren). Resten av strålingen gir varme til jorden. Jorden gir fra seg varmeståling, og drivhusgasser i atmosfæren forsinker varmestrålingen som slippes tilbake til verdensrommet (rød stråling i figuren).

DRIVHUSEFFEKTEN: Solstråler (synlig lys) slippes inn i atmosfæren (gul stråling til venstre i figuren). Blanke overflater, skyer og støv i atmosfæren reflekterer en del av solstrålingen ut igjen (gul stråling i midten på figuren). Resten av strålingen gir varme til jorden. Jorden gir fra seg varmeståling, og drivhusgasser i atmosfæren forsinker varmestrålingen som slippes tilbake til verdensrommet (rød stråling i figuren).

Om klimaleksikonet

Klimaleksikonet er utarbeidet for elever i ungdomsskolen og videregående skole. En lang rekke forskere fra ulike EU-land står bak leksikonet, og hele prosjektet er finansiert av EU. Forskerne har bakgrunn fra blant annet meteorologi, fysikk og pedagogikk.

Leksikonet foreligger på engelsk, fransk, spansk, tysk, polsk, ungarsk og norsk.

I Norge er leksikonet oversatt og tilrettelagt for elever i norsk ungdomsskole og videregående skole, men enkelte av emnene faller utenfor pensum i de nåværende læreplanene.

Ansvarlig for prosjektet i Norge er CICERO Senter for klimaforskning. CICERO er en stiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo.

Hvordan bruker du klimaleksikonet?

Leksikonet har åtte hovedemner, de vises i en tabell øverst til høyre på alle temasidene.

Teksten i hvert emne er delt i tre kapitler, og hvert kapittel har to deler: én innføringsdel og én fordypningsdel. For å skifte kapittel innenfor et emne, klikker du i lista som finnes i venstre marg.

Innføring tar opp det viktigste i hvert emne. Følg fordypningslenkene hvis du vil utforske et emne mer i dybden. Det er ikke meningen at du skal lese fordypningsdelen fra begynnelse til slutt.

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no