Del

Nettsaker

Null kroner til klimaforskning

Det finnes snart ikke mer penger til tradisjonell klimaforskning i Norge. Kassa er tom.
– 2012 vil bli et kritisk år for klimaforskningen, sier forskningsdirektør i CICERO Knut H. Alfsen.
 
I Norge finansieres mesteparten av tradisjonell klimaforskning gjennom forskningsprogrammet NORKLIMA. Programmet avsluttes i 2013, men er i praksis allerede tomt for penger. En annen viktig finansieringskilde for klimaforskere, RENERGI, avsluttes også i 2013. En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet, konkluderte i 2010 at klimaforskningen har behov for én milliard kroner innen 2015.
 
I statsbudsjettet for 2012 gir ikke regjeringen ett eneste signal om hvordan de skal dekke bortfallet av programmene NORKLIMA og RENERGI som til sammen er på rundt 300 millioner kroner.

Kunnskap forsvinner

– Dersom det ikke kommer nye penger på bordet i løpet av 2012, vil dette få alvorlige konsekvenser. Norge ligger langt fremme i klimaforskningen, men mye av kompetansen som er bygget opp, vil forsvinne fra instituttene dersom regjeringen ikke snart våkner, sier Knut Alfsen.
 
Regjeringen har de siste årene opprettet en rekke nye sentere som skal forske på fornybar energi. Mesteparten av disse pengene er imidlertid øremerket teknologisk forskning. I tillegg har regjerningen opprettet et senter for polarforskning, og sørget for videreføring av Bjerknessenteret for klimaforskning, men begge disse sentrene er også avhengige av midler fra NORKLIMA.

Skog og energi i utviklingsland

Når det gjelder konkrete klimatiltak i årets budsjett, så øker regjeringen bevilgningene til klima- og skogsatsningen i utviklingsland, og foreslår kvotekjøp for en halv milliard. Hjemlige tiltak domineres av satsningen på CO2-håndtering, mens de som planlegger å kjøpe en bil med lave CO2-utslipp, kan se frem til billigere bilkjøp.
 
I perioden 2008 – 2011 ble det bevilget til sammen 6 milliarder kroner til klima- og skogsatsningen i utviklingsland. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til dette arbeidet med 387 millioner, til 2,6 millarder kroner i 2012. Dette er et ledd i opptrappingen til 3 milliarder kroner i året. Videre foreslår regjeringen å øke bevilgningene til utvikling av produksjon av ren energi i utviklingsland til 1,8 milliarder kroner. 

Kvotekjøp 

Norge bidrar til å finansiere tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i andre land gjennom kvotekjøp. Regjeringen foreslår at det bevilges 508,5 millioner kroner til kjøp av klimakvoter i 2012, samt en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av utslippskvoter innenfor en samlet ramme på 2 800 millioner kroner.  

Mer vekt på bilens CO2-utslipp

Her hjemme foreslår regjeringen en omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Konkret foreslår regjeringen å skjerpe miljøprofilen i éngangsavgiften ved å legge større vekt på CO2-utslipp, samt ta hensyn til NOx-utslipp for å stimulere til kjøp av biler med lave lokale utslipp. Biler med svært lave CO2-utslipp – som for eksempel ladbare hybridbiler – får dermed enda lavere avgift.
 

Sist oppdatert: 06.10.11

USIKKERT. Statsbudsjettet for 2012 inneholder ingen planer for videreføring av klimaforskningen etter 2013. Foto: KaVass/Flikr

USIKKERT. Statsbudsjettet for 2012 inneholder ingen planer for videreføring av klimaforskningen etter 2013. Foto: KaVass/Flikr

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no